آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور رده

سوره های قرآن

سوره های قرآن کریم

آثار و برکات سوره عنکبوت

آثار و برکات سوره عنکبوت تعداد آیات: 69 مکی یا مدنی: مکی عنکبوت، بیست ونهمین سوره قرآن است از امام صادق علیه السلام نقل شده: هرکس سوره عنکبوت و روم را در شب بیست و سوم ماه رمضان قرائت کند، سوگند به خدا که از اهل بهشت…

آثار و برکات سوره قصص

آثار و برکات سوره قصص تعداد آیات: 88 مکی یا مدنی: مکی قصص  بیست و هشتمین سوره قرآن است نام دیگرش «موسی و فرعون» از رسول گرامی اسلام صلی الله علیه وآله روایت شده است: اگر کسی سوره قصص را قرائت کند ده برابر تعداد…

آثار و برکات سوره نمل

آثار و برکات سوره نمل تعداد آیات: 93 مکی یا مدنی: مکی نمل بیست و هفتمین سوره قرآن است  و نام دیگرش «طس»  امام صادق علیه السلام فرموده اند: اگر کسی سوره های طواسین(سوره هایی با با طسم و طس آغاز شده) را در شب جمعه…

آثار و برکات سوره شعراء

آثار و برکات سوره شعراء تعداد آیات: 216 مکی یا مدنی: مکی  نام دیگرش «طسم» بیست و ششمین سوره قرآن است امام صادق علیه السلام فرموده است: اگر کسی سوره های طواسین (سوره هایی که با طسم و طس آغاز شده باشد) را در شب جمعه قرائت…

آثار و برکات سوره فرقان

آثار و برکات سوره فرقان تعداد آیات: 77 مکی یا مدنی: مکی بیست و پنجمین سوره قرآن است نام دیگر سوره فرقان , «تبارک» است از پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه وآله وسلم روایت شده است: هر که سوره فرقان را قرائت نماید، در روز…

آثار و برکات سوره نور

آثار و برکات سوره نور تعداد آیات: 64 مکی یا مدنی: مدنی نور،بیست و چهارمین سوره قرآن است از امام جعفر صادق علیه السلام نقل شده است: مال ها و نیروهای جنسی خود را با تلاوت سوره نور محافظت کنید و زنانتان را با این سوره…

آثار و برکات سوره مومنون

آثار و برکات سوره مومنون تعداد آیات: 128 مکی یا مدنی: مکی مومنون، بیست و سومین سوره قرآن است از پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه وآله وسلم در فضیلت این سوره نقل شده است: هر کس سوره مؤمنون را قرائت نماید فرشتگان الهی او را به…

آثار و برکات سوره حج

آثار و برکات سوره حج تعداد آیات: 78 مکی یا مدنی: مدنی حج،بیست و دومین سوره قرآن است از پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله وسلم نقل شده: هر کس سوره حج را قرائت کند مانند آن است که حج و عمره ای به جا آورده و به تعداد کسانی که در…

آثار و برکات سوره انبیاء

تعداد آیات: 112 مکی یا مدنی: مکی انبیاء بیست و یکمین سوره قرآن آثار و برکات سوره انبیاء 1) دیدن خوابی خوش از نبی مکرّم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم نقل شده: اگر سوره انبیاء را برپوست آهویی نوشته و هنگام خواب در…

آثار و برکات سوره طه

تعداد آیات: 135 مکی یا مدنی: مکی طه،بیستمین سوره قرآن آثار و برکات سوره طه 1) گرفتن جواب مثبت در خواستگاری از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم نقل شده: « هر کس سوره (طه) را بنویسد و در پارچه سبزی قرار داده و…

آثار و برکات سوره مریم

تعداد آیات: 98 مکی یا مدنی: مکی مریم؛ نوزدهمین سوره قرآن آثار و برکات سوره مریم 1) زیاد شدن خیر و برکت روایت از امام صادق علیه السلام: «هر کس سوره مریم را بنویسد وآن را در ظرفی شیشه ای که دهانه تنگ دارد گذاشته و…

آثار و برکات سوره کهف

تعداد آیات: ۱۱0 مکی یا مدنی: مکی هیجدهمین سوره قرآن آثار و برکات سوره کهف 1) جهت ادای قرض جهت ادای قرض و رفع فقر این سوره را نوشته و در ظرف شیشه ای که دهانه تنگ دارد قرار دهد و آن را در خانه اشد بگذارد از بدهکاری و…

آثار و برکات سوره اسراء

تعداد آیات: 111 مکی یا مدنی: مکی نام های دیگر سوره: بنی اسرائیل، سبحان آثار و برکات سوره اسراء 1) جهت زیاد شدن فهم و قدرت سخنوری امام صادق علیه السلام فرمود: ... اگر این سوره را در ظرفی بنویسد و به اب…

آثار و برکات سوره هود

تعداد آیات: 123 مکی یا مدنی: مکی نام های دیگر سوره: ندارد آثار و برکات سوره هود 1) جهت افزایش نیروی بدنی و غلبه بر دشمن نقل از امام صادق علیه السلام: «کسی که این سوره را بنویسد و با خود داشته باشد خداوند نیروی فوق…

آثار و برکات سوره توبه

آثار و برکات سوره توبه تعداد آیات: 129 مکی یا مدنی:مدنی نام های دیگر سوره: برائت، توبه، فاضحه «مفسران برای این سوره نام های زیادی که بالغ بر «ده» نام می شود، ذکر کرده اند، که از همه معروف تر «برائت»، «توبة» و «فاضحه» است، و هر…

آثار و برکات سوره انفال

آثار و برکات سوره انفال تعداد آیات: 75 مکی یا مدنی: مدنی نام های دیگر سوره: فاضحه، بدر، 1) غالب شدن بر خصم: امام صادق علیه السلام فرمود: ... و هر کس سوره مبارکه انفال  را بنویسد و به بازوی خود ببندد چون…

آثار و برکات سوره اعراف

آثار و برکات سوره اعراف تعداد آیات: 206 مکی یا مدنی: مکی نام های دیگر سوره: المص 1) در امان ماندن از شر دشمن و حیوان درنده هر کس این سوره را با گلاب و زعفران بنویسد و به همراه داشته باشد، تا وقتی که این نوشته با…

آثار و برکات سوره انعام

آثار و برکات سوره انعام 1) طلب آمرزش ملائک جابر از پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله وسلم روایت می کند: هر کس سه آیه نخست سوره انعام را تا «ما یکسبون» قرائت نماید خداوند 40 هزار فرشته را می گمارد تا مانند ثواب عبادت خود تا روز قیامت را…

آثار و برکات سوره مائده

آثار و برکات سوره مائده 1) افزایش ایمان: از امام محمد باقر علیه السلام فرمودند: «کسی که سوره مائده را در هر روز پنجشنبه بخواند، ایمانش به ظلم و ستم پوشیده نگردد و کسی را با پروردگارش شریک نسازد.» مجمع البیان ج2 2) جلوگیری از…

آثار و برکات ختم سوره ی نحل

آثار و برکات ختم سوره ی نحل   جهت ادای دین حضرت امام باقر (ع) فرمودند هر کس سوره ی (نحل) را هر ماه بخواند برای دین او در دنیا کافی است و هفتاد نوع از انواع بلاها که سهل ترین ان ها جنون و جذام و برص است از او دور می گردد و جایگاهش در…
متن دوم