آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

پاوان موکت آسانا تمرین اول وضعیت راحت

0

پاوان موکت آسانا تمرین اول وضعیت راحت

98

بنشینید و ساق پاها را در جلوی بدن قرار دهید.
ساق پای راست راخم کنید و پا را زیر ران چپ قرار دهید.
ساق پای چپ را خم کنید و پا را زیر ران پای راست قرار دهید.
دستها را در حالت چین یا گیانامودرا روی زانو ها بگذارید.
سر,گردن و ستون فقرات را راست کنید,اما بدون زحمت.چشمها را ببندید.
فایده:وضعیت راحت آسان ترین و راحت ترین وضعیت های مراقبه است.این وضعیت می تواند مورد استفاده افرادی که بیمار هستند یا نمی توانند در وضعیت های دیگر قرار گیرند باشد.این وضعیت بدون آنکه رنجی یا عذابی داشته باشد می تواند به سهولت جسم و روان را متعادل کند.
تذکر تمرین:این وضعیت ممکن است بعد از نشستن در حالت استاد نیلوفر مورد استفاده قرار گیرد.
هرچند که گفته شده وضعیت راحت یک وضعیت ساده برای مراقبه است,اما در حقیقت برای قرار گرفتن در وضعیت برای مدت طولانی مشکل خواهد بود مگر اینکه زلنوها به زمین چسبیده یا روی زمین باشند.از طرفی اغلب با قرار دادن یک بالش زیر زانو,بدن را حمایت می کنند.
تنوع:افرادی که زانوهای سخت و منقبض دارند می توانند در حالت چهار زانو بنشینند و ستون فقرات را راست نگه دارند.
تمرکز:روی تعادل فیزیکی و تساوی وزن دو طرف بدن.احساس سبکی و در فضا بودن ممکن است تجربه شود.
موقعی که در حالت هستید دستها را در چین یا گیامودرا حفظ کنید.

پاوان موکت آسانا تمرین اول وضعیت راحت

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم