آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

سوره‌های قرآن

0

سوره‌ها

حمد: ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی سوره حمد را می‌خوانی، یـعـنـی عمر طولانی به دست می‌آوری و کارهایت را باایمان قلبی انجام می‌دهی.

بقره: ابراهیم کرمانی می‌گوید: تعبیر سورۀ بقره کامیابی می‌باشد. اگر ببینی سوره بقره را می‌خوانی، یـعـنـی از دشمنان نجات پیدا می‌کنی، ‌‌‌‌‌ ابن سیرین می‌گوید: یـعـنـی عمر تو طولانی می‌شود و در برابر بلاها و گرفتاری‌ها صبور و مقاوم خواهی بود،‌‌‌‌‌ امام صادق (ع) می‌فرمایند: یـعـنـی خوش‌قول می‌شوی و به وعده‌هایت وفا می‌کنی (تعبیرهای مختلف). تعبیرگری می‌گوید: اگر ببینی آیه‌الکرسی را می‌خوانی، یـعـنـی از آفت‌ها ایمن می‌شوی و در کار خودت پیشرفت می‌کنی، ‌‌‌‌‌ کرمانی می‌گوید: تعبیرش این است که اگر فقیر هستی ثروتمند می‌شوی، یا اگر بیمار هستی بهبود پیدا می‌کنی، یا چنانچه غمگین و افسرده هستی شاد و خوشحال می‌شوی، و اگر بنده و «برده» هستی آزاد می‌شوی،‌‌‌‌‌ امام صادق (ع) می‌فرمایند: تعبیرش این است که صاحب جاه و مقام می‌شوی .

آل عمران: ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی سوره آل عمران را می‌خوانی، یـعـنـی از همه بدیها پاک می‌شوی و مردم تو را ستایش و تحسین می‌کنند، ‌‌‌‌‌ کرمانی می‌گوید: یـعـنـی عاقبت به خیر می‌شوی و از عذاب جهنم نجات پیدا می‌کنی،‌‌‌‌‌ امام صادق (ع) می‌فرمایند: یـعـنـی دین و ایمان تو قوی می‌شود.

نسا: ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی سوره نسا را می‌خوانی، یـعـنـی مال و اموال و بلندپایگی و والایی به دست می‌آوری، ‌‌‌‌‌ ابن سیرین می‌گوید: یـعـنـی ارث و میراث به دست می‌آوری و خانواده و بستگان تو بیشتر می‌شوند،‌‌‌‌‌ امام صادق (ع) می‌فرمایند: یـعـنـی حاجتها و خواسته‌های تو برآورده می‌شوند و از بستگانت به تو ارث و میراث می‌رسد.

مائده: ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی سوره مائده را می‌خوانی، یـعـنـی بر اهل آن مکان شرافت و بزرگی به دست می‌آوری، ‌‌‌‌‌ کرمانی می‌گوید: یـعـنـی مال و اموال و نعمت‌های تو فراوان می‌شود و به خیر دنیا و آخرت خواهی رسید،‌‌‌‌‌ امام صادق (ع)می‌فرمایند: تعبیرش سلامتی جسم، درستی کار و همچنین قوت و توان در شغل می‌باشد.

انعام: ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی سورۀ انعام را می‌خوانی، یـعـنـی به سعادت دنیا و آخرت می‌رسی، ‌‌‌‌‌ کرمانی می‌گوید: یـعـنـی حیوانات چهارپای زیادی به دست می‌آوری، ‌‌‌‌‌ امام صادق (ع) می‌فرمایند: یـعـنـی توفیق انجام احسان و نیکی و بخشندگی به دست می‌آوری.

اعراف: ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی سورۀ اعراف را می‌خوانی، یـعـنـی از دنیا نمی‌روی تا اینکه کوه سینا را زیارت خواهی کرد، ‌‌‌‌‌ ابن سیرین می‌گوید: یـعـنـی دین و ایمان تو خالص و پاک می‌شود و عاقبت به خیر خواهی شد، ‌‌‌‌‌ امام صادق (ع) می‌فرمایند: یـعـنـی همه مردم از تو خشنود خواهند شد.

انفال: ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی سورۀ انفال را می‌خوانی، یـعـنـی بر دشمنان پیروز می‌شوی و غنیمت بی اندازه و مال و اموال زیادی بدست می‌آوری، ‌‌‌‌‌ کرمانی می‌گوید: یـعـنـی قدر و جاه و بلندی و بلندپایگی و والایی به دست می‌آوری و کار تو رو به راه می‌شود، ‌‌‌‌‌ امام صادق (ع) می‌فرمایند: یـعـنـی کامیاب و خوشبخت می‌شوی.

توبه: ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی سورۀ توبه می‌خوانی، یـعـنـی «توبه نصوح» می‌کنی،‌‌‌‌‌ کرمانی می‌گوید: یـعـنـی نتیجه کار تو خوب و خیر می‌باشد، ‌‌‌‌‌ امام صادق (ع) می‌فرمایند: یـعـنـی در بین مردم مورد قبول و محبوب می‌شوی.

یونس: ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی سورۀ یونس را می‌خوانی، یـعـنـی رزق و روزی تو گسترده می‌شود و کار تو به نتیجۀ مورد نظر می‌رسد، ‌‌‌‌‌ کرمانی می‌گوید: یـعـنـی حیله و مکر کافران و کینه حسودان از تو دور می‌شود و بر دشمن غلبه می‌کنی، ‌‌‌‌‌ امام صادق (ع) می‌فرمایند: یـعـنـی گفتار و کلام تو خوب و نیکو می‌شود.

هود: ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی سورۀ هود را می‌خوانی، یـعـنـی خیلی به مسافرت خواهی رفت و در جوانی رنج و زحمت زیادی می‌کشی و بالاخره به خواسته قلبی خودت می‌رسی، ‌‌‌‌‌ کرمانی می‌گوید: یـعـنـی در برابر زحمتی که کشیده‌ای بزرگی و عظمت به دست می‌آوری و همچنین امانت‌دار می‌شوی، ‌‌‌‌‌ امام صادق (ع) می‌فرمایند: یـعـنـی خوش قول می‌شوی و به وعده‌هایت وفا می‌کنی و امانت‌دار خواهی شد.

رعد: امام صادق (ع) می‌فرمایند: اگر ببینی سورۀ رعد را می‌خوانی، یـعـنـی عمر تو کوتاه خواهد بود، ‌‌‌‌‌ کرمانی می‌گوید: یـعـنـی مشغول کار خیر و طاعت و بندگی خداوند خواهی شد، ‌‌‌‌‌ ابن سیرین می‌گوید: دائماً مشغول خواندن دعا و قرآن و ذکر و تسبیح می‌شوی

ابراهیم: ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی سورۀ ابراهیم را می‌خوانی، یـعـنـی دنیای تو خوب و نیکو می‌شود، ‌‌‌‌‌ امام صادق (ع) می‌فرمایند: یـعـنـی نزد خداوند متعال عزیز و گرامی خواهی بود، ‌‌‌‌‌ ابن سیرین می‌گوید: دائماً مشغول کارهای خیر و طاعت و بندگی خدا خواهی شد.

حجر: ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی سورۀ حجر را می‌خوانی، یـعـنـی خداوند از تو راضی و خشنود می‌باشد، ‌‌‌‌‌ کرمانی می‌گوید: یـعـنـی به هر امید و آرزوئی که داشته باشی خواهی رسید،‌‌‌‌‌ امام صادق (ع) می‌فرمایند: یـعـنـی جاه و مقام تو پیش مردم بیشتر می‌شود.

نحل: ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی سورۀ نحل را می‌خوانی، یـعـنـی روزی حلال به دست می‌آوری و دوستدار مردم دیندار خواهی بود، ‌‌‌‌‌ کرمانی می‌گوید: یـعـنـی از آسیب و آفت و رنج و سختی ایمن می‌شوی، ‌‌‌‌‌ امام صادق (ع) می‌فرمایند: یـعـنـی خداوند به تو علم و دانش عطا می‌فرماید یا اگر بیمار هستی بهبود پیدا می‌کنی.

بنی اسرائیل: ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی سورۀ بنی اسرائیل را می‌خوانی، یـعـنـی دشمن را مغلوب می‌کنی و به خواسته قلبی خودت می‌رسی، ‌‌‌‌‌ ابن سیرین می‌گوید: یـعـنـی نزد خداوند و مردم جاه و منزلت به دست می‌آوری و مومن و خدا ترس خواهی شد، ‌‌‌‌‌ امام صادق (ع) می‌فرمایند: یـعـنـی دین و ایمان تو درست و اعتقاداتت پاک می‌شود.

کهف: ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی سورۀ کهف را می‌خوانی، یـعـنـی از تمام بلاها و گرفتاری‌ها و آسیب‌ها ایمن می‌شوی و در راه دین بی‌نظیر و مخلص خواهی شد، ‌‌‌‌‌ کرمانی می‌گوید: یـعـنـی عمر تو طولانی می‌شود و به سعادت در آخرت می‌رسی، ‌‌‌‌‌ امام صادق (ع) می‌فرمایند: یـعـنـی آن قدر عمر می‌کنی که به خواسته‌ها و آرزوهایت خواهی رسید.

مریم: امام صادق (ع) می‌فرمایند: اگر ببینی سورۀ مریم را می‌خوانی، یـعـنـی به تو تهمت و بهتان می‌زنند، ولی سرانجام بی‌گناهی تو ثابت می‌شود، ‌‌‌‌‌ کرمانی می‌گوید: یـعـنـی راه خیر و خوبی را انتخاب می‌کنی و سنت و روش پیغمبر (ص) را به جا می‌آوری، ‌‌‌‌‌ ابن سیرین می‌گوید: یـعـنـی خداوند تو را در روز قیامت از عذاب نجات می‌دهد.

طه: ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی سورۀ طه را می‌خوانی، یـعـنـی با دشمنان جنگ و خصومت می‌کنی و آن‌ها را شکست خواهی داد و به انجام کارهای خیر مشهور می‌شوی، ‌‌‌‌‌ امام صادق (ع) می‌فرمایند: یـعـنـی عالم و دانا و بی‌نظیر و مشهور خواهی شد.

انبیاء: ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی سورۀ انبیاء را می‌خوانی، یـعـنـی در هر دو جهان به سعادت و خوشبختی می‌رسی، ‌‌‌‌‌ ابن سیرین می‌گوید: یـعـنـی خداوند به تو علم و اخلاق عطا می‌فرماید، ‌‌‌‌‌ امام صادق (ع) می‌فرمایند: یـعـنـی عالم و دانا می‌شوی و بعد از رنج و سختی به راحتی و آسایش خواهی رسید.

حج: ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی سورۀ حج را می‌خوانی، یـعـنـی مال و اموال خود را در راه خدا صدقه می‌دهی، ‌‌‌‌‌ کرمانی می‌گوید: یـعـنـی کارهای خوب و پسندیده انجام خواهی داد، ‌‌‌‌‌ امام صادق (ع) می‌فرمایند: یـعـنـی در راه عبادت و زهد بی‌نظیر می‌شوی و در راه دین تلاش و کوشش می‌کنی.

مومنون: ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی سورۀ مومنون را می‌خوانی، یـعـنـی با مومنان وارد بهشت می‌شوی، ‌‌‌‌‌ کرمانی می‌گوید: یـعـنـی فضل و کمال و درجات تو بیشتر می‌شود، ‌‌‌‌‌ امام صادق (ع) می‌فرمایند: یـعـنـی امانت‌داری تو خوب و قوی خواهد بود و همچنین اخلاق خوب و نیک را انتخاب می‌کنی.

نور: ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی سورۀ نور را می‌خوانی، یـعـنـی عالم و عادل می‌شوی و قلب تو از علم و حکمت نورانی می‌شود.

فرقان: ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی سورۀ فرقان را می‌خوانی، یـعـنـی در بین مردم حق را از باطل جدا می‌کنی، ‌‌‌‌‌ کرمانی می‌گوید: یـعـنـی با مردم منصف و عادل خواهی بود و عدالت‌گستر می‌شوی، ‌‌‌‌‌ امام صادق (ع) می‌فرمایند: یـعـنـی از باطل به حق گرایش پیدا می‌کنی.

شعرا: ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی سورۀ شعرا را می‌خوانی، یـعـنـی در پناه خداوند هستی و از گناه و دروغ پاک می‌شوی و در راه دین کوشا خواهی شد.

نمل: ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی سورۀ نمل را می‌خوانی، یـعـنـی بزرگی و عظمت به دست می‌آوری، ‌‌‌‌‌ کرمانی می‌گوید: تعبیرش این است که کامیاب می‌شوی، ‌‌‌‌‌ امام صادق (ع) می‌فرمایند: یـعـنـی مال و اموال فراوان به دست می‌آوری.

قصص: ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی سورۀ قصص را می‌خوانی، یـعـنـی دائماً در راه دین و درستی کوشش خواهی کرد، ‌‌‌‌‌ امام صادق (ع) می‌فرمایند: یـعـنـی مال و اموال بسیار به دست می‌آوری، ‌‌‌‌‌ تعبیرگری می‌گوید: یـعـنـی مال و نعمت به دست می‌آوری و همچنین به ذکر خداوند مشغول می‌شوی.

عنکبوت: تعبیرگری می‌گوید: اگر ببینی سورۀ عنکبوت را می‌خوانی، یـعـنـی در هنگام مرگ ایمان می‌آوری و در پناه خداوند خواهی شد، ‌‌‌‌‌ امام صادق (ع) می‌فرمایند: یـعـنـی بر دشمن غلبه می‌کنی.

روم: امام صادق (ع) می‌فرمایند: اگر ببینی سورۀ روم را می‌خوانی، یـعـنـی بر دشمن پیروز می‌شوی، ‌‌‌‌‌ کرمانی می‌گوید: یـعـنـی در راه جنگ و جهاد با دشمنان دین کوشش خواهی کرد، ‌‌‌‌‌ ابن سیرین می‌گوید: یـعـنـی شهری از روم به دست تو فتح می‌شود .

لقمان: تعبیرگری می‌گوید: اگر ببینی سورۀ لقمان را می‌خوانی، یـعـنـی عابد و عالم و عاقل خواهی شد، ‌‌‌‌‌ کرمانی می‌گوید: یـعـنـی دینداری می‌کنی، ‌‌‌‌‌ امام صادق (ع) می‌فرمایند: یـعـنـی مردم از علم و حکمت تو بهره‌مند می‌شوند.

سجده: ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی سورۀ سجده را می‌خوانی، یـعـنـی در سجده از دنیا می‌روی، ‌‌‌‌‌ امام صادق (ع) می‌فرمایند: یـعـنـی عاقبت به خیر خواهی شد.

احزاب: تعبیرگری می‌گوید: اگر ببینی سورۀ احزاب را می‌خوانی، یـعـنـی صد دینار پیدا می‌کنی و آن را به دست صاحبش می‌رسانی، ‌‌‌‌‌ کرمانی می‌گوید: یـعـنـی پیغمبر (ص) را در خواب خواهی دید، ‌‌‌‌‌ امام صادق (ع) می‌فرمایند: یـعـنـی توفیق پیدا می‌کنی. 

سبا: ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی سورۀ سبا را می‌خوانی، یـعـنـی عابد و زاهد می‌شوی، ‌‌‌‌‌ کرمانی می‌گوید: یـعـنـی طاعت و بندگی تو آنقدر زیاد می‌شود که حد و اندازۀ آن را فقط خدا می‌داند، ‌‌‌‌‌ امام صادق (ع) می‌فرمایند: یـعـنـی روش افراد درستکار و دیندار را انتخاب می‌کنی. 

فاطر: ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی سورۀ فاطر را می‌خوانی، یـعـنـی عاقبت تو خوب و نیک است، ‌‌‌‌‌ امام صادق (ع) می‌فرمایند: یـعـنـی درب نعمت بروی تو باز می‌شود و به نعمت می‌رسی .

یس: ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی سورۀ یس را می‌خوانی، یـعـنـی عاقبت به خیر می‌شوی، ‌‌‌‌‌ کرمانی می‌گوید: یـعـنـی عمر تو طولانی می‌شود و مورد رحمت خداوند قرار می‌گیری، ‌‌‌‌‌ امام صادق(ع) می‌فرمایند: یـعـنـی محبت پیغمبر (ص) در دل تو استوار و برقرار می‌شود. 

صافات: امام صادق (ع) می‌فرمایند: اگر ببینی سورۀ صافات را می‌خوانی، یـعـنـی صاحب فرزندی صالح و درستکار خواهی شد، ‌‌‌‌‌ کرمانی می‌گوید: یـعـنـی امانت‌دار مردم خواهی بود، ‌‌‌‌‌ ابن سیرین می‌گوید یـعـنـی خداوند به تو توفیق دینداری می‌دهد.

ص: تعبیرگری می‌گوید: اگر ببینی سورۀ ص را می‌خوانی، یـعـنـی مال و اموال تو زیاد می‌شود و به بزرگی می‌رسی.

زمر: ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی سورۀ زمر را می‌خوانی، یـعـنـی خداوند گناه تو را می‌بخشد، ‌‌‌‌‌ کرمانی می‌گوید: یـعـنـی عاقبت به خیر خواهی شد، ‌‌‌‌‌ امام صادق (ع) می‌فرمایند: یـعـنـی در کار خودت پیشرفت می‌کنی و همچنین دین و ایمان تو قوی می‌شود.

مومن (غافر): ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی سورۀ مومن را می‌خوانی، یـعـنـی عاقبت به خیر خواهی شد، ‌‌‌‌‌ تعبیرگری می‌گوید: یـعـنـی از مقربان درگاه الهی می‌شوی، ‌‌‌‌‌ امام صادق(ع) می‌فرمایند: یـعـنـی دعای تو مستجاب می‌شود.

فصلت: ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی سورۀ فصلت را می‌خوانی، یـعـنـی از عذاب آخرت نجات پیدا می‌کنی، ‌‌‌‌‌ امام صادق (ع) می‌فرمایند: یـعـنـی عمر تو طولانی خواهد شد.

شوری: تعبیرگری می‌گوید: اگر ببینی سورۀ شوری را می‌خوانی، یـعـنـی خیلی نماز خواهی خواند و دائماً روزه می‌گیری و نیکوکار و پرهیزکار خواهی شد.

زخرف: تعبیرگری می‌گوید: اگر ببینی سورۀ زخرف را می‌خوانی، یـعـنـی نماز و طاعت را به جا می‌آوری و خوش‌قول خواهی شد و حال و روز تو خوب خواهد بود.

دخان: امام صادق (ع) می‌فرمایند: اگر ببینی سورۀ دخان را می‌خوانی، یـعـنـی دارای نعمت و ثروتمند می‌شوی، ‌‌‌‌‌ کرمانی می‌گوید: یـعـنـی خوش‌قول می‌شوی و حق و حقیقت را یاری و پشتیبانی می‌کنی، ‌‌‌‌‌ ابن سیرین می‌گوید: یـعـنـی طاعات و عبادات شبانه زیادی خواهی داشت.

جاثیه: ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی سورۀ جاثیه را می‌خوانی، یـعـنـی در انجام توبه سعی و کوشش خواهی کرد و به خدا بازمی‌گردی، ‌‌‌‌‌ کرمانی می‌گوید: یـعـنـی از دنیا و مادیات دست می‌کشی و از گناهان خودت پشیمان خواهی شد و توبه می‌نمائی، ‌‌‌‌‌ امام صادق (ع)می‌فرمایند: اگر بدکردار و گناهکار هستی تعبیرش این است که توبه خواهی کرد.

احقاف: امام صادق (ع) می‌فرمایند: اگر ببینی سورۀ احقاف را می‌خوانی، یـعـنـی چیزهای عجیب زیادی می‌بینی، ‌‌‌‌‌ کرمانی می‌گوید: به پدر و مادر احسان و نیکی می‌کنی، ‌‌‌‌‌ تعبیرگری می‌گوید: یـعـنـی حرف‌ها و دستورات پدر و مادر را اطاعت خواهی کرد.

محمد (ص): امام صادق (ع) می‌فرمایند: اگر ببینی سورۀ محمد (ص) را می‌خوانی، یـعـنـی اخلاق و سیرت تو خوب و نیکو می‌شود، ‌‌‌‌‌ کرمانی می‌گوید: یـعـنـی خداوند تو را از آفت و آسیب حفظ می‌کند، ‌‌‌‌‌ ابن سیرین می‌گوید: یـعـنـی بر دشمن پیروز می‌شوی.

فتح: ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی سورۀ فتح را می‌خوانی، یـعـنـی خداوند گناه تو را می‌بخشد، ‌‌‌‌‌ ابن سیرین می‌گوید: تعبیرش این است که خداوند تو را یاری می‌کند و درِ خیر و رحمت بروی تو باز می‌شود، ‌‌‌‌‌ امام صادق (ع) می‌فرمایند: یـعـنـی خداوند به تو توفیق می‌دهد و موفق می‌گرداند.

حجرات: ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی سورۀ حجرات را می‌خوانی، یـعـنـی مردم را با نامها و لقبهای زشت صدا کرده و پشت سر دیگران غیبت می‌کنی، ‌‌‌‌‌ کرمانی می‌گوید: یـعـنـی به دنبال آزار دادن کسی نخواهی بود و رضایت قلبی همه مردم را جلب خواهی کرد، ‌‌‌‌‌ امام صادق (ع) می‌فرمایند: یـعـنـی با مردم ارتباط و دوستی برقرار می‌کنی .

ق: ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی سورۀ ق را می‌خوانی، یـعـنـی به طاعت و عبادت مشغول می‌شوی، ‌‌‌‌‌ امام صادق (ع) می‌فرمایند: یـعـنـی خداوند رزق و روزی تو را گسترش می‌دهد.

ذاریات: ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی سورۀ ذاریات را می‌خوانی، یـعـنـی خداوند به تو توفیق انجام کارهای خوب و درست را می‌دهد، ‌‌‌‌‌ امام صادق (ع) می‌فرمایند: یـعـنـی خداوند به تو صلاحیت و شایستگی می‌بخشد و از کاشت و کشاورزی سود و منفعت به دست می‌آوری، ‌‌‌‌‌ کرمانی می‌گوید: یـعـنـی کارهای دشوار برای تو آسان می‌شود.

طور: امام صادق (ع) می‌فرمایند: اگر ببینی سورۀ طور را می‌خوانی، یـعـنـی در مکه مجاور می‌شوی، ‌‌‌‌‌ کرمانی می‌گوید: یـعـنـی حق و حقیقت را یاری می‌کنی و نادرستی و باطل را شکست می‌دهی، ‌‌‌‌‌ ابن سیرین می‌گوید: یـعـنـی خداوند تو را بر دشمنان پیروز می‌کند و آن‌ها را شکست می‌دهی.

نجم: ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی سورۀ نجم را می‌خوانی، یـعـنـی خداوند درِ رحمت را به روی تو باز می‌کند، ‌‌‌‌‌ کرمانی می‌گوید: یـعـنـی بر دشمن پیروز می‌شوی، ‌‌‌‌‌ امام صادق (ع)می‌فرمایند: یـعـنـی خداوند به تو فرزندی پسر که صالح و درستکار خواهد بود عطا می‌فرماید.

قمر: ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی سورۀ قمر می‌خوانی، یـعـنـی بر دشمن پیروز می‌شوی، ‌‌‌‌‌ کرمانی می‌گوید: یـعـنـی کارهای دشوار برای تو آسان می‌شود، ‌‌‌‌‌ امام صادق (ع) می‌فرمایند: به مال و نعمت این جهان می‌رسی.

رحمن: امام صادق (ع) می‌فرمایند: اگر ببینی سورۀ رحمن را می‌خوانی، یـعـنـی مال و اموال به دست می‌آوری، ‌‌‌‌‌ ابن سیرین می‌گوید: یـعـنـی از دروغ اجتناب می‌کنی، ‌‌‌‌‌ کرمانی می‌گوید: یـعـنـی سیرت و روش نیک و راه دین را انتخاب می‌کنی.

واقعه: ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی سورۀ واقعه را می‌خوانی، یـعـنـی از گناهان توبه می‌کنی، ‌‌‌‌‌ کرمانی می‌گوید: یـعـنـی توفیق طاعت و عبادت خداوند را به دست می‌آوری، ‌‌‌‌‌ امام صادق (ع) می‌فرمایند: یـعـنـی از طاعت و بندگی خداوند به سعادت می‌رسی.

حدید: ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی سورۀ حدید را می‌خوانی، یـعـنـی رزق و روزی را با سختی به دست می‌آوری، ‌‌‌‌‌ کرمانی می‌گوید: یـعـنـی توفیق طاعت و بندگی خداوند را به دست می‌آوری، ‌‌‌‌‌ امام صادق (ع) می‌فرمایند: یـعـنـی در راه دینداری تحسین و ستایش می‌شوی.

مجادله: ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی سورۀ مجادله را می‌خوانی، یـعـنـی با زن‌ها خصومت و دشمنی پیدا می‌کنی، ‌‌‌‌‌ کرمانی می‌گوید: یـعـنـی در راه دین با همه بحث و جدل و بگومگو می‌کنی، ‌‌‌‌‌ امام صادق (ع) می‌فرمایند: یـعـنـی با اهل خانه دعوا و خصومت می‌کنی.

حشر: امام صادق (ع) می‌فرمایند: اگر ببینی سورۀ حشر را می‌خوانی، یـعـنـی بر دشمنان پیروز می‌شوی، ‌‌‌‌‌ ابن سیرین می‌گوید: یـعـنـی با مخلصان و رستگاران محشور می‌شوی، ‌‌‌‌‌ کرمانی می‌گوید: تعبیرش این است به علمای دین و افراد درستکار علاقه‌مند خواهی شد.

ممتحنه: امام صادق (ع) می‌فرمایند: دچار بلا و گرفتاری می‌شوی که هلاکت تو در آن است، ‌‌‌‌‌ کرمانی می‌گوید: تعبیرش این است ارتباط و مصاحبت تو با افراد درستکار خواهد بود،‌‌‌‌‌ ابن سیرین می‌گوید: یـعـنـی آزمایش و بلا و امتحان الهی را با موفقیت انجام می‌دهی.

صف: ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی سورۀ صف را می‌خوانی، یـعـنـی دائماًً به دنبال رضایت خداوند خواهی بود، ‌‌‌‌‌ ابن سیرین می‌گوید: تعبیرش این است که در راه خداوند جنگ و جهاد و خیر و نیکی خواهی کرد، ‌‌‌‌‌ امام صادق (ع) می‌فرمایند: یـعـنـی در آخر عمر با شهادت از دنیا می‌روی.

جمعه: ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی سورۀ جمعه را می‌خوانی، یـعـنـی خداوند به تو علم توره عطا می‌فرماید، ‌‌‌‌‌ کرمانی می‌گوید: یـعـنـی حرمت و جاه به دست می‌آوری، ‌‌‌‌‌ امام صادق(ع) می‌فرمایند: یـعـنـی توفیق انجام کار خیر را به دست می‌آوری.

منافقون: ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی سورۀ منافقون را می‌خوانی، یـعـنـی به طور پنهانی منافق خواهی شد، ‌‌‌‌‌ کرمانی می‌گوید: یـعـنـی به افراد منافق علاقه قلبی خواهی داشت، ‌‌‌‌‌ امام صادق (ع) می‌فرمایند: یـعـنـی از منافق بودن و دوروئی توبه می‌کنی  .

تغابن: امام صادق (ع) می‌فرمایند: اگر ببینی سورۀ تغابن را می‌خوانی، یـعـنـی حال و روز تو رو به راه و بهتر می‌شود و به عهد و قولی که می‌دهی پایبند می‌شوی، ‌‌‌‌‌ کرمانی می‌گوید: یـعـنـی به افراد ناتوان و ضعیف کمک می‌کنی، ‌‌‌‌‌ ابن سیرین می‌گوید یـعـنـی خیلی صدقه خواهی داد.

طلاق: ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی سورۀ طلاق را می‌خوانی، یـعـنـی سیرت و روش خودت را حفظ می‌کنی و تغییر نمی‌دهی، ‌‌‌‌‌ ابن سیرین می‌گوید: یـعـنـی با زن خودت بحث و جدل و بگومگو خواهی کرد، ‌‌‌‌‌ امام صادق (ع) می‌فرمایند: یـعـنـی با اهل و نزدیکان خودت لجاجت می‌کنی.

تحریم: ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی سورۀ تحریم را می‌خوانی، یـعـنـی در خانۀ خودت با دوروئی و نفاق رفتار می‌کنی، طوری که قلباً علاقه‌ای به حمایت و نگهداری از اهل منزل را نداری، ‌‌‌‌‌ امام صادق (ع) می‌فرمایند: یـعـنـی از مسائل غیر شرعی و حرام دوری خواهی کرد.

ملک: ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی سورۀ ملک را می‌خوانی، یـعـنـی از عذاب قبر نجات پیدا می‌کنی، ‌‌‌‌‌ کرمانی می‌گوید: یـعـنـی عاقبت به خیر می‌شوی و خیر و خوبی تو به همه مردم می‌رسد.

قلم: امام صادق (ع) می‌فرمایند: اگر ببینی سورۀ قلم را می‌خوانی، یـعـنـی خداوند به تو فصاحت و سخنوری و “فن بیان” عطا می‌فرماید، ‌‌‌‌‌ کرمانی می‌گوید: تعبیرش این است که به همه خیر و احسان می‌کنی، ‌‌‌‌‌ ابن سیرین می‌گوید یـعـنـی به صدقه دادن و خیرات علاقه‌مند خواهی شد.

حاقه: ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی سورۀ حاقه را می‌خوانی، یـعـنـی در مورد نعمت و مال و اموالی که خداوند متعال به تو بخشیده است ترس خواهی داشت، ‌‌‌‌‌ کرمانی می‌گوید: یـعـنـی روش حق را انتخاب کرده و یاری دهندۀ حق و حقیقت می‌شوی، ‌‌‌‌‌ امام صادق (ع) می‌فرمایند: یـعـنـی در راه حق و حقیقت کوشش خواهی کرد.

معارج: ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی سورۀ معارج را می‌خوانی، یـعـنـی خیر و نیکی فراوانی انجام می‌دهی.

نوح: ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی سورۀ نوح را می‌خوانی، یـعـنـی عاقبت به خیر خواهی شد، ‌‌‌‌‌ امام صادق (ع) می‌فرمایند: یـعـنـی از بیم و بیم ایمن می‌شوی.

جن: ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی سورۀ جن را می‌خوانی، یـعـنـی از دیو و پری دچار ترس و دلهره می‌شوی،‌‌‌‌‌ امام صادق (ع) می‌فرمایند: یـعـنـی دیو و پری هیچ ضرر و زیانی به تو نمی‌رسانند .

مزمل: ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی سورۀ مزمل را می‌خوانی، یـعـنـی به نماز شب علاقه‌مند می‌شوی، ‌‌‌‌‌ کرمانی می‌گوید: یـعـنـی به عبادت در شب و “شب‌زنده‌داری” علاقه‌مند خواهی شد، ‌‌‌‌‌ امام صادق (ع) می‌فرمایند: یـعـنـی توفیق انجام طاعت و عبادت را به دست می‌آوری.

مدثر: ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی سورۀ مدثر را می‌خوانی، یـعـنـی عمل نیک و صالح انجام می‌دهی و اگر کسی به تو بدی کند، گذشت می‌کنی و بدی او را در دل نگاه نمی‌داری، ‌‌‌‌‌ کرمانی می‌گوید: یـعـنـی در انجام کار، راستی و درستی را حفظ می‌کنی، ‌‌‌‌‌ امام صادق (ع)می‌فرمایند: یـعـنـی به دنبال سیرت و روش درست خواهی بود.

قیامت: ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی سورۀ قیامت را می‌خوانی، یـعـنـی از عذاب الهی ترسان خواهی بود، ‌‌‌‌‌ ابن سیرین می‌گوید: با توبه از دنیا خواهی رفت، ‌‌‌‌‌ امام صادق (ع)می‌فرمایند: یـعـنـی از قسم خوردن توبه می‌کنی.

انسان: ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی سورۀ انسان را می‌خوانی، یـعـنـی به فقرا غذا و طعام خواهی داد و به دنبال خشنودی خداوند خواهی بود، ‌‌‌‌‌ کرمانی می‌گوید: یـعـنـی با خلق خدا احسان و نیکی خواهی کرد، ‌‌‌‌‌ امام صادق (ع) می‌فرمایند: یـعـنـی توفیق بخشندگی و همچنین شکر نعمت را به دست می‌آوری.

مرسلات: امام صادق (ع) می‌فرمایند: اگر ببینی سورۀ مرسلات را می‌خوانی، یـعـنـی رزق و روزی تو بیشتر و گسترده‌تر می‌شود، ‌‌‌‌‌ کرمانی می‌گوید: یـعـنـی سیرت و راه و روش حق را انتخاب می‌کنی، ‌‌‌‌‌ ابن سیرین می‌گوید یـعـنـی از دروغ توبه کرده و باطل را ترک می‌نمائی.

نبا: ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی سورۀ نبا را می‌خوانی، یـعـنـی پارسا و خداترس خواهی شد، ‌‌‌‌‌ کرمانی می‌گوید: کار تو بزرگ و گسترده می‌شود و به شهرت خواهی رسید.

نازعات: ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی سورۀ نازعات را می‌خوانی، یـعـنـی در وقت مرگ، از جان کندن دچار هراس و دلهره می‌شوی، ‌‌‌‌‌ کرمانی می‌گوید: یـعـنـی توبه می‌کنی تا از عقوبت و عذاب در امان بمانی، ‌‌‌‌‌ امام صادق (ع) می‌فرمایند: یـعـنـی قلب تو از مکر و حیله پاک می‌شود.

عبس: ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی سورۀ عبس را می‌خوانی، یـعـنـی با مردم با ترش‌روئی و بدخلقی برخورد می‌کنی، ‌‌‌‌‌ کرمانی می‌گوید: یـعـنـی به فراوانی روزه‌داری خواهی کرد، ‌‌‌‌‌ امام صادق (ع) می‌فرمایند: یـعـنـی به افراد ضعیف و ناتوان خیرات می‌کنی.

تکویر: ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی سورۀ تکویر را می‌خوانی، یـعـنـی خیلی به طرف شرق مسافرت خواهی کرد، ‌‌‌‌‌ ابن سیرین می‌گوید: یـعـنـی ترس از عذاب الهی خواهی داشت، ‌‌‌‌‌ امام صادق (ع) می‌فرمایند: یـعـنـی از آن چیزی که می‌ترسی ایمن می‌شوی.

انفطار: ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی سورۀ انفطار را می‌خوانی، یـعـنـی ترس از عذاب الهی خواهی داشت، ‌‌‌‌‌ کرمانی می‌گوید: یـعـنـی به مال و نعمت علاقه‌مند خواهی شد، ‌‌‌‌‌ امام صادق (ع) می‌فرمایند: یـعـنـی نزد «پادشاهان» عزیز و محترم می‌شوی.

مطففین: ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی سورۀ مطففین را می‌خوانی، یـعـنـی پیمانه و اندازه را به درستی حفظ می‌کنی و برقرار می‌سازی و به خاطر ترس و خوف از خداوند به طاعت و عبادت میل و رغبت پیدا می‌کنی، ‌‌‌‌‌ کرمانی می‌گوید: یـعـنـی به دنبال راستی و درستی خواهی بود، ‌‌‌‌‌ امام صادق (ع) می‌فرمایند: یـعـنـی با همه مردم با انصاف می‌شوی.

انشقاق: امام صادق (ع) می‌فرمایند: اگر ببینی سورۀ انشقاق را می‌خوانی، یـعـنـی نسل تو زیاد می‌شود، ‌‌‌‌‌ کرمانی می‌گوید: یـعـنـی حساب و کتاب قیامت برای تو آسان می‌شود، ‌‌‌‌‌ ابن سیرین می‌گوید: یـعـنـی در قیامت نامه تو را به دست راست تو می‌دهند و رستگار می‌شوی.

بروج: ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی سورۀ بروج را می‌خوانی، یـعـنـی در آخرت بلند مرتبه و شریف می‌شوی و به ثواب می‌رسی، ‌‌‌‌‌ ابن سیرین می‌گوید: یـعـنـی در دنیا اندوهگین و افسرده خواهی بود، ولی عاقبت تو خوب و نیک می‌باشد، ‌‌‌‌‌ امام صادق (ع) می‌فرمایند: یـعـنـی از غم‌ها و ناراحتی‌ها نجات پیدا می‌کنی.

طارق: ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی سورۀ طارق را می‌خوانی، یـعـنـی صاحب فرزند خوب و نیک می‌شوی، ‌‌‌‌‌ امام صادق (ع) می‌فرمایند: یـعـنـی کارهای سخت برای تو آسان می‌شوند.

غاشیه: امام صادق (ع) می‌فرمایند: اگر ببینی سورۀ غاشیه را می‌خوانی، یـعـنـی قدر و منزلت تو بیشتر می‌شود و به انجام خیر و خوبی مشهور می‌شوی، ‌‌‌‌‌ کرمانی می‌گوید: یـعـنـی “توبه‌کار” می‌شوی و به دنبال رضا و خشنودی خدا خواهی بود، ‌‌‌‌‌ ابن سیرین می‌گوید: یـعـنـی از هول و سختی قیامت می‌ترسی و توبه می‌کنی و از ترس آن ایمن می‌شوی.

فجر: امام صادق (ع) می‌فرمایند: اگر ببینی سورۀ فجر را می‌خوانی، یـعـنـی هیبت و شوکت تو کمتر می‌شود، ‌‌‌‌‌ کرمانی می‌گوید: یـعـنـی حج را به جا می‌آوری، ‌‌‌‌‌ ابن سیرین می‌گوید: یـعـنـی به انجام کارهای خیر مشغول می‌شوی.

بلد: ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی سورۀ بلد را می‌خوانی، یـعـنـی به پرداخت صدقه علاقه‌مند می‌شوی، ‌‌‌‌‌ کرمانی می‌گوید: یـعـنـی به همه خیر و احسان می‌کنی، ‌‌‌‌‌ امام صادق (ع)می‌فرمایند: یـعـنـی خداوند به تو توفیق انجام خیر و نیکی و اطعام و اکرام ضعیفان و ناتوانان را می‌دهد.

شمس: تعبیرگری می‌گوید: اگر ببینی سورۀ شمس را می‌خوانی، یـعـنـی کار بد و فاسدی انجام می‌دهی، ‌‌‌‌‌ ولی کرمانی می‌گوید: عاقبت پشیمان می‌شوی، ‌‌‌‌‌ امام صادق (ع)می‌فرمایند: از بلاها و گرفتاری‌ها ایمن می‌شوی.

لیل: ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی سورۀ لیل را می‌خوانی، یـعـنـی گدا و سائل را رد نمی‌کنی و زکوت مال خودت را پرداخت خواهی کرد،‌‌‌‌‌ کرمانی می‌گوید: یـعـنـی خداوند به تو توفیق می‌دهد و به موفقیت خواهی رسید.

ضحی: ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی سورۀ ضحی را می‌خوانی، یـعـنـی چیزی به درخواست‌کنندگان می‌دهی، ‌‌‌‌‌ کرمانی می‌گوید: یـعـنـی دائماًً به مردم احسان و نیکی می‌کنی، ‌‌‌‌‌ امام صادق (ع) می‌فرمایند: یـعـنـی افراد غریب را دوست خواهی داشت.

انشراح: ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی سورۀ انشراح را می‌خوانی، یـعـنـی خداوند مشکل و گره کار تو را باز می‌کند، ‌‌‌‌‌ ابن سیرین می‌گوید: یـعـنـی سختی برای تو آسان می‌شود، ‌‌‌‌‌ امام صادق (ع) می‌فرمایند: تعبیرش این است که از سختی رها می‌شوی.

تین: ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی سورۀ تین را می‌خوانی، یـعـنـی نیک‌سیرت و درست‌کردار می‌شوی، ‌‌‌‌‌ کرمانی می‌گوید: مال و نعمت تو افزایش می‌یابد، ‌‌‌‌‌ امام صادق (ع)می‌فرمایند: تعبیرش این است که در دنیا و آخرت به خواسته‌هایت خواهی رسید.

علق: ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی سورۀ علق را می‌خوانی، یـعـنـی خداوند به تو علم قرآن را عطا می‌فرماید، ‌‌‌‌‌ امام صادق (ع) می‌فرمایند: یـعـنـی متواضع و خوش اخلاق می‌شوی.

قدر: ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی سورۀ قدر را می‌خوانی، یـعـنـی از دنیا نمی‌روی مگر اینکه ثواب شب قدر را درک خواهی کرد، ‌‌‌‌‌ کرمانی می‌گوید: یـعـنـی عمر تو طولانی می‌شود و به خواسته‌هایت می‌رسی، ‌‌‌‌‌ امام صادق (ع) می‌فرمایند: یـعـنـی جاه و قدر تو عالی می‌شود.

بینه: ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی سورۀ بینه را می‌خوانی، یـعـنـی با توبه از دنیا می‌روی، ‌‌‌‌‌ کرمانی می‌گوید: یـعـنـی مردان را به راه راست هدایت می‌کنی، ‌‌‌‌‌ امام صادق (ع)می‌فرمایند: یـعـنـی گروهی را به راست هدایت می‌کنی.

زلزله: امام صادق (ع) می‌فرمایند: اگر ببینی سورۀ زلزله را می‌خوانی، یـعـنـی گروهی از مشرکان را هلاک می‌کنی، ‌‌‌‌‌ کرمانی می‌گوید: یـعـنـی حقوق و دِین‌هایی که بر گردن داری را ادا می‌نمایی و پرداخت می‌کنی، ‌‌‌‌‌ ابن سیرین می‌گوید: یـعـنـی با کسی سر و کار پیدا می‌کنی و با او به انصاف رفتار خواهی کرد.

عادیات: ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی سورۀ عادیات را می‌خوانی، یـعـنـی اهل بیت و صحابه پیغمبر (ص) را دوست خواهی داشت، ‌‌‌‌‌ کرمانی می‌گوید: یـعـنـی به جنگ با دشمنان دین خواهی رفت و همچنین به اسب‌های سریع و تیزرو علاقه‌مند خواهی شد.

قارعه: تعبیرگری می‌گوید: اگر ببینی سورۀ قارعه را می‌خوانی، یـعـنـی در آخرت اعمال نیک تو سنگین‌تر خواهد بود و به رستگاری خواهی رسید، ‌‌‌‌‌ کرمانی می‌گوید: یـعـنـی در کار خودت دچار سرگردانی می‌شوی، ولی سرانجام آن کار درست و رو به راه می‌شود، ‌‌‌‌‌ امام صادق (ع) می‌فرمایند: یـعـنـی مردم تو را گرامی و عزیز می‌دارند.

تکاثر: تعبیرگری می‌گوید: اگر ببینی سورۀ تکاثر را می‌خوانی، یـعـنـی به دیدار گروهی از افراد صالح و درست‌کردار می‌روی، ‌‌‌‌‌ امام صادق (ع) می‌فرمایند: یـعـنـی از راه تجارت به خیر و نعمت فراوانی خواهی رسید.

عصر: ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی سورۀ عصر را می‌خوانی، یـعـنـی در کارها و مسائل مختلف صبور و شکیبا خواهی بود، ابراهیم کرمانی می‌گوید: یـعـنـی دچار ضرر و زیانی خواهی شد و همچنین امانتی که بر عهدۀ تو می‌باشد را ادا کرده و به صاحبش بازمی‌گردانی، امام صادق (ع) می‌فرمایند: یـعـنـی به وسیلۀ تجارت به خیر و سود و منفعت خواهی رسید.

همزه: ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی سورۀ همزه را می‌خوانی، یـعـنـی به مال دنیا حریص می‌شوی و فکر عاقبت را نمی‌کنی، ‌‌‌‌‌ ابن سیرین می‌گوید: یـعـنـی سخنان فراوانی خواهی گفت و مشهور می‌شوی، ‌‌‌‌‌ امام صادق (ع) می‌فرمایند: یـعـنـی چیزی به دست تو فتح می‌شود و دشمن را شکست می‌دهی.

قریش: تعبیرگری می‌گوید: اگر ببینی سورۀ قریش را می‌خوانی، یـعـنـی از ترس ایمن می‌شوی، ‌‌‌‌‌ کرمانی می‌گوید: یـعـنـی کسی را به رعایت دینداری توصیه خواهی کرد، ‌‌‌‌‌ امام صادق (ع) می‌فرمایند: یـعـنـی به مردم احسان و نیکی خواهی کرد و تو را دوست خواهند داشت.

ماعون: ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی سورۀ ماعون را می‌خوانی، یـعـنـی از نماز خودت کم می‌کنی یا اینکه آن را به وقتش نمی‌خوانی، ‌‌‌‌‌ کرمانی می‌گوید: یـعـنـی بین تو و شخصی به خاطر دین، ارتباط و مصاحبت برقرار می‌شود، ‌‌‌‌‌ امام صادق (ع) می‌فرمایند: بر دشمنان پیروز می‌شوی، ‌‌‌‌‌ جابر می‌گوید: یـعـنـی کار خوب و نیکی به دست تو انجام می‌شود.

کوثر: امام صادق (ع) می‌فرمایند: اگر ببینی سورۀ کوثر را می‌خوانی، یـعـنـی خیرات فراوانی انجام داده و ثواب می‌بری، ‌‌‌‌‌ کرمانی می‌گوید: یـعـنـی شخص بزرگی به تو چیزی می‌بخشد و دشمن ناراحت می‌شود، ‌‌‌‌‌ ابن سیرین می‌گوید: مال و نعمت زیادی به دست می‌آوری ولی صاحب فرزندان کمی خواهی شد.

کافرون: ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی سورۀ کافرون را می‌خوانی، یـعـنـی به راه «بدعت»وارد می‌شوی و به دنیا مغرور خواهی شد، ‌‌‌‌‌ کرمانی می‌گوید: یـعـنـی توفیق انجام کارهای خیر را به دست می‌آوری و همچنین با دشمنان دین می‌جنگی، ‌‌‌‌‌ امام صادق (ع) می‌فرمایند: یـعـنـی در راه دین محکم و استوار خواهی بود.

نصر: ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی سورۀ نصر را می‌خوانی، یـعـنـی بر دشمن پیروز می‌شوی، ‌‌‌‌‌ کرمانی می‌گوید: تعبیرش این است که گرفتار غم و اندوه و سختی و دشواری می‌شوی ولی به زودی از آن خلاص شده و به خواستۀ خودت می‌رسی.

تبت (لهب): ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی سورۀ تبت را می‌خوانی، یـعـنـی مکار و فریبنده خواهی بود و امکان عذاب الهی وجود دارد، ‌‌‌‌‌ کرمانی می‌گوید: یـعـنـی دچار ضرر و زیانی می‌شوی، ‌‌‌‌‌ امام صادق (ع)می‌فرمایند: یـعـنـی عده‌ای بر ضد تو تلاش می‌کنند، ولی نمی‌توانند کاری را از پیش ببرند.

اخلاص: امام صادق (ع) می‌فرمایند: اگر ببینی سورۀ اخلاص را می‌خوانی، یـعـنـی هم در دنیا و هم در آخرت به آرزو و خواستۀ خودت خواهی رسید و زندگانی و معیشت تو خوب و خوش می‌شود، ‌‌‌‌‌ کرمانی می‌گوید: یـعـنـی دین و ایمان و اعتقادات و رفتار تو پاک و درست خواهد بود، ‌‌‌‌‌ ابن سیرین می‌گوید: یـعـنـی توفیق انجام طاعت و عبادت را به دست می‌آوری و در راه دین و توحید یگانه و بی‌نظیر خواهی شد.

فلق: ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی سورۀ فلق را می‌خوانی، یـعـنـی سعی می‌کنند تو را جادو کنند ولی جادو اثر نخواهد کرد، ‌‌‌‌‌ کرمانی می‌گوید: یـعـنـی از شر بدی‌ها ایمن می‌شوی، مخصوصاً از شر جادوگران و همچنین مال و اموال زیادی نصیب تو می‌شود، ‌‌‌‌‌ امام صادق (ع) می‌فرمایند: یـعـنـی از رنج و آفت و آسیب این جهان در امان می‌مانی.

ناس: ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی سورۀ ناس را می‌خوانی، یـعـنـی خداوند تو را از خشم و غضب افراد بد حفظ می‌کند . 

سوره‌ها

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم