آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور رده

تعبیر خواب

هیزم

هیزم تعبیرگری می‌گوید: تعبیر خواب هیزم تر یا خشک، جنگ و دعوا می‌باشد.اگر در خواب ببینی از صحرا هیزم جمع می‌کنی، تعبیرش این است که بدکردار و سخن‌چین می‌شوی (و هر کار و حالتی که در خواب داشتی را نسبت به این دو صفت مقایسه کن) . ابراهیم کرمانی…

هویج (زردک،گزر و …)

هویج (زردک،گزر و ...) ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب هویج، غم و اندوه می‌باشد. ابراهیم کرمانی می‌گوید: دیدن هویجی که با گوشت پخته شده است تعبیر بهتری دارد.ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی هویج داری و از آن می‌خوری، تعبیرش این است که…

هوا

هوا ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی هوا قرمز رنگ است، تعبیرش قتل می‌باشدو اگر ببینی سبز رنگ است، تعبیرش غله و گیاهان فراوان می‌باشد . ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی هوا گرد و خاک می‌باشد، تعبیرش این است که در آنجا مسئله پیچیده و…

هما

هما تعبیرگری می‌گوید: تعبیر هما، عزت و کامیابی و بهره‌مندی می‌باشد،‌‌‌‌‌ کرمانی می‌گوید: تعبیرش مردی بزرگ و خیرخواه و یا «پادشاه»است.ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی گوشت هما را می‌خوری، یـعـنـی پادشاه باعث آسایش و راحتی تو می‌شود . هما

هدیه

هدیه ابتدا باید دید که چه چیزی و از طرف چه کسی و یا به چه کسی هدیه و عطا داده شده، بعد باید در فهرست کنار صفحه و یا جستجوگر بالای صفحه به دنبال موضوع مورد نظر جستجو کرد، ولی اگر مطلبی پیدا نشد می‌توان به تعبیرهای این قسمت مراجعه نمود.…

هدهد

هدهد ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب هدهد، مردی بزرگ و باخیر و منفعت می‌باشد.اگر در خواب ببینی هدهد با تو حرف می‌زند، تعبیرش این است که به مسائل و چیزهایی از امور جهان آگاه می‌شوی.ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی گوشت هدهد را می‌خوری،…

هاون

هاون ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب هاونِ همراه با دسته، دو نفر شریک می‌باشند که از یکدیگر فرار نمی‌کنند، و اگر فقط ظرف یا فقط دسته هاون را ببینی تعبیری ندارد.اگر در خواب ببینی چیز شیرینی میکوبی، تعبیرش سود و منفعت می‌باشد، ولی اگر تلخ…

وضو

وضو تعبیرگری می‌گوید: اگر در خواب ببینی با آب صاف و پاکی وضو گرفته‌ای، تعبیرش این است که به خواسته و مقصودت می‌رسی، ‌‌‌‌‌ کرمانی می‌گوید: تعبیرش این است که از غم و اندوه رها می‌شوی، یا اگر دچار ترس و دلهره شده‌ای ایمن خواهی شد، یا اگر…

وسمه

وسمه تعبیرگری می‌گوید: اگر ببینی در زمین و املاکت وسمه‌های زیادی داری، یـعـنـی گرفتار غم و اندوه می‌شوی (دفع بلا و گرفتاری).اگر ببینی وسمه را کندی و دور انداخته‌ای، یـعـنـی از غم و اندوه رها می‌شوی.اگر ببینی به زن خودت وسمه می‌دهی، یـعـنـی…

وزیر

وزیر امام صادق (ع) می‌فرمایند: اگر وزیر پادشاه را در خواب خودت ببینی، تعبیرش این است که کسی تو را سرزنش می‌کند و یا چیزی را که از دست داده‌ای دوباره به دست می‌آوری، ‌‌‌‌‌و یا کاری انجام می‌دهی که خیلی زود دوباره درست و رو به راه می‌شود…

وزغ

وزغ تعبیرگری می‌گوید: اگر در خواب ببینی وزغ داری، تعبیرش این است که با مردی زاهد و پرهیزکار ارتباط و مصاحبت خواهی داشت.اگر ببینی وزغی را آب گرفته و به روی زمین انداختی، یـعـنـی به شخص زاهدی ظلم و ستم می‌کنی.اگر ببینی وزغ را کشتی و گوشتش را…

ورم

ورم ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب ورم، مال و اموال می‌باشد.اگر در خواب ببینی بدنت ورم کرده است، تعبیرش این است که به اندازه ورم مال و اموال بدست می‌آوری، مخصوصاً اگر ببینی در ورم تو چرک وجود دارد، ‌‌‌‌‌ کرمانی می‌گوید: اگر ببینی بدنت طوری…

ورق

ورق ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی روی ورق چیزی نوشته‌ای، تعبیرش این است که به ارث و میراث می‌رسی، ولی اگر چیزی ننوشتی تعبیرش این است که درخواست ارث و میراث می‌کنی، ولی فائده‌ای ندارد و چیزی به تو نمی‌رسد. ورق

واشه

واشه ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی واشۀ مطیع و رامی داری، یـعـنـی شخص بزرگی باعث می‌شود که به جاه و مقام و بزرگی برسی.اگر ببینی واشه از روی دست تو پرید و رفت و فقط طناب آن در دست تو مانده است، یـعـنـی بزرگی تو از بین می‌رود.جابر مغربی…

نیل

نیل نیل نوعی ماده رنگی است که آبی می‌باشد. حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: تعبیر نیل، غم و اندوه می‌باشد (دفع بلا و گرفتاری).اگر ببینی نیل داری، یـعـنـی دچار غم و اندوهی می‌شوی.اگر ببینی لباس خود را با نیل رنگ کرده‌ای، تعبیرش مصیبت…

نیشکر

نیشکر تعبیرگری می‌گوید: اگر در خواب ببینی نیشکر خودت را فروخته یا به کسی داده‌ای، تعبیرش این است که از بحث و جدل و بگومگو خلاص می‌شوی . نیشکر

نیش

نیش ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی پشه‌های زیادی روی تو جمع شده‌اند و تو را نیش می‌زنند، یـعـنـی بر سر زبان عامه مردم خواهی افتاد و تو را غیبت کرده و ضرر و زیان می‌رسانند (زیرا پشه خون مردم را می‌مکد) (دفع بلا و گرفتاری).اگر ببینی زنبور تو…

نیزه

نیزه تعبیرگری می‌گوید: اگر در خواب ببینی فقط نیزه داشته و سلاح دیگری نداری، تعبیرش این است که صاحب فرزند یا برادر می‌شوی، ولی اگر سلاح دیگری هم داشته باشی، یـعـنـی حکم و فرمان تو در سرزمین‌ها جاری می‌شود، همچنین اگر ببینی همراه نیزه کوتاه…

نوشتن

نوشتن ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی با رنگ قرمز می‌نویسی، تعبیرش این است که به عیش و عشرت دنیوی مشغول می‌شوی.اگر ببینی با رنگ سبز می‌نویسی، یـعـنـی خوشنام می‌شوی.اگر ببینی با استفاده از طلا یا نقره چیزی نوشته‌ای ، یـعـنـی از…

نوحه (سوگواری،عزاداری و …)

نوحه (سوگواری،عزاداری و ...) تعبیرگری می‌گوید: تعبیر خواب نوحه سرائی این است که مردم آنجا پراکنده و متفرق می‌شوند.اگر ببینی نوحه سرائی می‌کنی و فریاد می‌کشی، تعبیرش ضرر و زیان می‌باشد (دفع بلا و گرفتاری).اگر ببینی حاکم و فرمانروای شهر از…
متن دوم