آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

سر – خوردن سر

0

خوردن سر

اسماعیل بن اشعث می‌گوید: اگر در خواب ببینی سر کباب شده و بریان می‌خوری، تعبیرش این است که مال و اموال به دست می‌آوری، ‌‌‌‌‌ جابر مغربی نیز می‌گوید: تعبیرش رئیس می‌باشد.

پرنده: ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی سر پرنده‌ای را می‌خوری، یـعـنـی مال «پادشاه» را مصرف خواهی کرد.

گوسفند: ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی کلۀ گوسفند را می‌خوری، یـعـنـی عمر طولانی پیدا می‌کنی و مال حلال به دست می‌آوری .

گاو: ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی کلۀ گاو را می‌خوری، یـعـنـی در آن سال مال و نعمت فراوانی به دست می‌آوری.

بز: ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی سر بز را می‌خوری، یـعـنـی از شخصی بزرگ و رئیس و بخشنده و جوانمرد مال و اموال به دست می‌آوری.

پوست سر چهارپا یا درنده: ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی پوست سر چهارپا یا جانور درنده‌ای را می‌خوری، تعبیرش به دست آوردن مال و اموال می‌باشد.

انسان: ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی سر غریبه‌ای را می‌خوری، یـعـنـی سرمایه کسی را به مصرف می‌رسانی. اگر ببینی پوست سر انسان را به طور خام می‌خوری، یـعـنـی مال و نعمت به دست می‌آوری. اگر ببینی سر مرده را با سرهای دیگر پیش تو آورده‌اند، یـعـنـی رئیس آن گروه پیش تو می‌آید و از آن‌ها خیر و نیکی می‌بینی، مخصوصاً اگر ببینی گوشت سرها را می‌خوری، اگر این خواب را زنی ببیند یـعـنـی از شخص ثروتمندی خیر و نیکی می‌بیند. اسماعیل بن اشعث می‌گوید: اگر ببینی سر خودت پخته شده است و از آن می‌خوری، یـعـنـی سرمایه خودت را مصرف می‌کنی. 

خوردن سر

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم