آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

سر – جدائی سر (یا بریدن گردن)

0

جدائی سر (یا بریدن گردن)

ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی تو را گردن زده‌اند و سرَت جدا شده است، یـعـنـی اگر بنده و «برده» هستی آزاد می‌شوی یا اگر بیمار هستی بهبود پیدا می‌کنی یا اگر بدهکار هستی بدهی تو پرداخت می‌شود و به حج می‌روی یا اگر این خواب را کافری ببیند تعبیرش این است که مسلمان می‌شود، ‌‌‌‌‌ و اگر ببینی بعد از گردن زدن سرت جدا نشده است، یـعـنـی چیزهایی که گفته شد، از کسی به تو می‌رسد که گردنت را قطع کرده است، و به طور کلی تعبیر گردن زدن برای افراد فقیر و تنگدست خوب بوده ولی برای ثروتمندان بد می‌باشد.اسماعیل بن اشعث می‌گوید: اگر ببینی سرت از تن جدا شده و دوباره آن را به جای خودش گذاشته‌ای و درست شده است، یـعـنـی بالاخره به درجه شهادت می‌رسی .اصفهانی می‌گوید: اگر ببینی سر تو بریده می‌باشد، یـعـنـی از پدر یا مادرت جدا می‌شوی.جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی در جنگ سر کسی را بریده‌ای، یـعـنـی به بزرگتر او حرف سخت و تلخی می‌زنی. 

جدائی سر (یا بریدن گردن)

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم