آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

ستاره – افتادن،آشفتگی،درگیری

0

افتادن،آشفتگی،درگیری…

ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی ستارۀ روشنی بروی زمین افتاد و روشنائی آن کم شد، تعبیرش این است که دانشمند و عالم بزرگ آن سرزمین هلاک می‌شود. اگر ببینی ستاره‌ای از آسمان به روی سر تو افتاده است، یـعـنـی به اندازه نور آن از پادشاه به تو نعمت می‌رسد. جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی از همۀ ستاره‌ها یک ستاره در برابر تو آشفته و متحیر شده و در کنار تو افتاد، یـعـنـی صاحب فرزندی عزیز و گرامی خواهی شد.ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی ستاره‌ها می‌لرزند، یـعـنـی پادشاه و بزرگان دچار فتنه و آشوب می‌شوند.ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی ستاره‌ها با هم جنگ و نبرد می‌کنند، یـعـنـی در آن سرزمین جنگ و نبرد بوجود می‌آید.اگر ببینی ستاره‌ها پراکنده و آشفته شده‌اند، یـعـنـی پادشاهان متفرق و پریشان می‌شوند و کارشان بد خواهد شد.

افتادن،آشفتگی،درگیری…

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم