آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

ستاره – تسخیر و اطاعت ستاره

0

تسخیر و اطاعت ستاره

امام صادق (ع) می‌فرمایند: اگر در خواب ببینی به ستاره دست پیدا کرده‌ای، تعبیرش این است که بر افرادی نظیر فقیهان، عالمان، قاضیان، خلفا، وزرا، «دبیران»، خزانه داران، مردم جنگجو و شاگردان، مسلط شده و به واسطۀ آن‌ها به جاه و منزلت می‌رسی. ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی با دست خودت ستاره را گرفته‌ای، یـعـنـی صاحب فرزندی می‌شوی که مقرب و نزدیک پادشاه خواهد شد. ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی ستاره‌ها را گرفته‌ای و در آستین خودت قرار داده‌ای، یـعـنـی مال و اموال به دست می‌آوری.جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی همۀ ستاره‌ها در یک جا جمع شده‌اند و تو هم همۀ آن‌ها و همچنین نورشان را گرفته‌ای، یـعـنـی پادشاه کل جهان می‌شوی و همه پادشاهان جهان فرمانبردار و مطیع تو خواهند شد. اگر آفتاب و ماه و ستاره‌ها را که تیره و سیاه می‌باشند را گرفته‌ای، یـعـنـی هلاک و نابود می‌شوی (مخصوصاً اگر انسان ظالم و ستمگری هستی).ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی ستاره‌ها از تو اطاعت می‌کنند، یـعـنـی پادشاه می‌شوی . 

تسخیر و اطاعت ستاره

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم