آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

کشتن خرگوش تعبیر

خرگوش – کشتن

کشتن جابر مغربی می‌گوید: اگر در خواب ببینی خرگوش را کشته‌ای، تعبیرش این است که به خاطر زنت دچار مصیبتی می‌شوی.اگر ببینی گردن خرگوش را به سمت پشت سرش پیچانده‌ای، طوریکه خفه شده است، یـعـنـی با زن خودت از راه دیگری آمیزش می‌کنی . کشتن
متن دوم