آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

خرگوش – کشتن

0

کشتن

جابر مغربی می‌گوید: اگر در خواب ببینی خرگوش را کشته‌ای، تعبیرش این است که به خاطر زنت دچار مصیبتی می‌شوی.اگر ببینی گردن خرگوش را به سمت پشت سرش پیچانده‌ای، طوریکه خفه شده است، یـعـنـی با زن خودت از راه دیگری آمیزش می‌کنی .

کشتن

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم