آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

هاتا یوگا

هاتا یوگا آسانا متوسطه پیچ ستون فقرات

هاتا یوگا آسانا متوسطه پیچ ستون فقرات این سری از آسانا به مناسبت تاثیری که در سلامت ستون فقرات دارند بسیار با اهمیت تلقی می شوند.در هر برنامه تمرین روزانه باید یکی از یکی از این تمرین ها در لیست برنامه روزانه گنجانده شود,به خصوص تمرینات…

هاتا یوگا آسانا متوسطه خم شدن به جلو وضعیت کشش یک پا و سر

هاتا یوگا آسانا متوسطه خم شدن به جلو وضعیت کشش یک پا و سر روی زمین نشسته,پاها را به سکمت جلو به صورت کشیده و مستقیم قرار دهید. پای راست را خم کرده,کف آن را روی زمین و جلو باسن چپ بگذارید. ساق پای چپ را دولا کنید و زانو را روی…

هاتا یوگا آسانا متوسطه وضعیت خم شدن به جلو

هاتا یوگا آسانا متوسطه وضعیت خم شدن به جلو مستقیم با پاهای کنار هم و دستها در طرفین بایستید. این وضعیت شروع است. سنگینی بدن را یکنواخت روی هر دو پا توزیع کنید. آهسته به جلو خم شوید .اول سر را خم کنید .چانه را…

هاتا یوگا آسانا متوسطه خم شدن به جلو وضعیت کشش انگشت پا و دست

هاتا یوگا آسانا متوسطه خم شدن به جلو وضعیت کشش انگشت پا و دست روی سمت راست  بدن دراز بکشید و بازوها را به طور مستقیم و کشیده در بالای سر نگه دارید,طوری که پای راست روی پای چپ و کف دست راست روی کف دست چپ قرار…

هاتا یوگا آسانا متوسطه خم شدن به جلو وضعیت کشش پهلو

هاتا یوگا آسانا متوسطه خم شدن به جلو وضعیت کشش پهلو روی سمت راست بدن دراز بکشید,طوری که پای چپ روی پای راست قرار گیرد. قسمت بالای بدن و سر را بالا آورده,به کمک دست راست آنها را نگه دارید.سر را روی دست راست وانهاده…

هاتا یوگا آسانا تمرین سیزدهم وضعیت تاب

هاتا یوگا آسانا تمرین سیزدهم وضعیت تاب راست بایستید و پاها را حدود یک متر از هم جدا منید. دستها ار تا سطح شانه ها بالا ببرید.کمر را از ناحیه لگن به جلو خم کنید تا دستها راحت آویخته شوند.به جلو خم شوید و از ناحیه تهیگاه به…

هاتا یوگا آسانا تمرین پنجم وضعیت چرخش کمر

هاتا یوگا آسانا تمرین پنجم وضعیت چرخش کمر بایستید و پاها را حدود نیم متر از هم جدا کنید و دستها را کنار بدن قرار دهید. یک نفس عمیق بکشید و هم زمان دستها را بلند کنید و هم سطح شانه ها بیاورید. بازدم را انجام دهید و بذدن…

گروه واجر آسانا تمرین دهم وضعیت حمله مار

گروه واجر آسانا تمرین دهم وضعیت حمله مار در حالت گربه روی زمین بنشینید.کف دستها را روی زمین موازی شانه ها قرار دهید,به نحوی که حدود نیم متر باهم فاصله داشته باشید. در وضعیت گربه,با دستهای ثابت و کشیده روی زمین به سمت جلو…

گروه واجر آسانا تمرین نهم وضعیت ماه یا خرگوش

گروه واجر آسانا تمرین نهم وضعیت ماه یا خرگوش در حالت واجر آسانا قرار گیرید .کف دستها را روی عضله ران قرار دهید. چشمها را ببندید و بدن را وانهاده کنید.ستون فقرات,گردن و سر را مستقیم و راست نگاه دارید. باعمل دم,دستها را به…

گروه واجر آسانا تمرین ششم وضعیت قهرمان

گروه واجر آسانا تمرین ششم وضعیت قهرمان در وضعیت واجرآسانا قرار گیرید. زانوی پای چپ راست را از زمین بلند کنید تا ساق پا عمود بر زمین و کف پا در طرف زانوی پای چپ روی زمین قرار گیرد. سظح بالای آرنج دست راست را روی زانوی پای…

گروه واجر آسانا تمرین پنجم وضعیت شیر

گروه واجر آسانا تمرین پنجم وضعیت شیر در حالت واجرآسانا بنشینید,به گونه ای که زانو ها45 سانتی متر جدا از هم قرار گیرند. دستها را بین زانوها قرار دهید طوری که انگشتان طرف داخل بدن باشند. بدن را به جلو و روی دستها(که به صورت…

گروه واجر آسانا تمرین چهارم وضعیت مهربان

گروه واجر آسانا تمرین چهارم وضعیت مهربان در موقعیت واجر آسانا قرار گیرید.زانوها را تا جایی که امکان دارد از هم جدا کنید.سپس هر دو پا را آن قدر از هم دور کنید که باسن کاملا روی زمین و بین پاها واقع شود و انگشتان شست پاها…

تمرین های یوگا برای تقویت چشم

تمرین های یوگا برای تقویت چشم چشم,ظریف ترین و حساس ترین عضو بدن است که در کسب دانش بزرگترین بهره را به انسان رسانده است.از این رو مراقبت از چشمها یک امر ضروری و حیاتی است تا این عضو حساس دچار ضعف یا بیماری نشود.اغلب افراد برای جبران…

پاوان موکت آسانا تمرین پنجم چوب شکن

پاوان موکت آسانا تمرین پنجم چوب شکن در وضعیت چمباتمه در حالی که پاها از هم فاصله دارند قرار بگیرید. فاصله زانوها از هم 20تا30سانتیمتر باشد.زانوها کاملا خم شده,جدا از هم باشندهر دو دست را به هم قلاب کنید و آنها را روی زمین بین…

پاوان موکت آسانا تمرین چهاردهم چرخش مچ دست

پاوان موکت آسانا تمرین چهاردهم چرخش مچ دست در یک وضعیتراحت یا وضعیت پایه با ستون فقرات صاف بنشینید. حالت1.بازوی دست راست را هم سطح شانه بالا آورید و دست راست را مشت کنید. انگشت شست در داخل. اگر لازم باشد می توان از…

پاوان موکت آسانا تمرین سیزدهم خم کردن مچ دست

پاوان موکت آسانا تمرین سیزدهم خم کردن مچ دست با حفظ وضعیت قبل,بازوها را در جلوی بدن و موازی با سطح زمین جدا از هم نگه دارید.کف دستها صاف و انگشتان به هم چسبیده و در طول تمرین مستقیم نگاه داشته شوند.دست را از مچ به سمت عقب…

پاوان موکت آسانا تمرین دوازدهم مشت کردن دست

پاوان موکت آسانا تمرین دوازدهم مشت کردن دست در وضعیت پایه یا یک وضعیت راحت بنشینید. بازوها را مستقیم و در سطح شانه ها در جلوی بدن نگاه دارید. دستها را باز کنید ,کف دستها به سمت پایین ,انگشتان دستها را در حد توان از هم…

پاوان موکت آسانا تمرین یازدهم پروانه

پاوان موکت آسانا تمرین دهم پروانه پروانه:در حالت پایه قرار گیرید.زانوها را خم کنید و کف پاها را به هم نزدیک کنید و به جلو بکشید.در حد توان پاشنه ها را نزدیک بیاورید.عضلات ران را کاملا وانهاده کنید. حالت1.دستها را به پاها…
متن دوم