آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تمرینات آسانا

پاوان موکت آسانا تمرین هفتم مقدمه ای بر خیره شدن به نوک بینی

پاوان موکت آسانا تمرین هفتم مقدمه ای بر خیره شدن به نوک بینی وضعیت استاد با یک وضعیت راحت بنشینید.پاها را در جلوی بدن قرار دهید.دست راست را مستقیم در جلوی بدن مقابل بینی نگه دارید. دست راست را مشت کنید,در وضعیتی که شست دست…

پاوان موکت آسانا تمرین ششم نگاه به بالا و پایین

پاوان موکت آسانا تمرین ششم نگاه به بالا و پایین در وضعیت تمرین قبل مستقر شوید. هر دو دست مشت شده را بر روی زانوها گذاشته,زانوها را مستقیم و کشیده نگه دارید(انگشتان شست رو به بالا).به آرامی انگشت شست دست راست را به سمت بالا آورده,با…

پاوان موکت آسانا تمرین پنجم چرخش نگاه

پاوان موکت آسانا تمرین پنجم چرخش نگاه مطابق وضعیت تمرین4 روی زمین بنشینید. دست چپ را روی زانوی چپ بگذارید. و دست راست را در بالای پای راست نگه دارید,به طوری که انگشت شست رو به بالا و بازو کاملا کشیده و مستقیم باشد. در این وضعیت با…

پاوان موکت آسانا تمرین چهارم نگاه به جلو و اطراف

پاوان موکت آسانا تمرین چهارم نگاه به جلو و اطراف مانند تمرین3روی زمین مستقر شوید,ولی این بار ابتدا مچ دست را روی زانوی چپ گذاشته ,شست آن را به طرف بالا نگه داریدو دست راست را در امتداد شانه ها قرار دهید و انگشت شست آن را نیز به طرف بالا…

پاوان موکت آسانا تمرین سوم نگاه به طرفین

پاوان موکت آسانا تمرین سوم نگاه به طرفین روی زمین نشسته,پاها را به صورت کاملا کشیده در جلوی بدن قرار دهید.دستها را نیز به طور کامل کشیده در امتداد شانه ها نگه دارید.ضمنا آنها را مشت کرده,انگشت شست هر دست را به سمت بالا…

پاوان موکت آسانا تمرین دوم چشمک زدن

پاوان موکت آسانا تمرین دوم چشمک زدن با چشمک های باز در یک حالت راحت روی زمین بنشینید. 10مرتبه چشمها را آرام باز و بسته کنید. چشم ها را ببندید و برای 20ثانیه به چشمها استراحت دهید. باز کردن و بستن چشمها را برای 10 مرتبه ادامه دهید و…

پاوان موکت آسانا تمرین اول پوشاندن با کف دست

پاوان موکت آسانا تمرین اول پوشاندن با کف دست در وضعیت راحت با چشمها ی بسته بنشینید. کف دستها را به هم مالش دهید تا احساس کنید که کف دستها گرم شده است. کف دسته را آرام روی چشمها بگذارید اما به چشمها فشار نیاورید. احساس…

پاوان موکت آسانا تمرین نهم وضعیت پیچ دادن به شکم

پاوان موکت آسانا تمرین نهم وضعیت پیچ دادن به شکم در وضعیت چمباتمه با پاهای باز بنشینید و دستها را روی زانوها قرار دهید. تنفس عمیق. باز دم عمیق.زانوی راست را نزدیک پای چپ روی زمین قرار دهید.از دست چپ مانند یک اهرم استفاده…

پاوان موکت آسانا تمرین هشتم راه رفتن کلاغ

پاوان موکت آسانا تمرین هشتم راه رفتن کلاغ در وضعیت چمباتمه با پاهای از هم جدا بنشینید. کفل ها روی پاشنه ها. کف دست ها را روی زانوها قرار دهید. در وضعیت چمباتمه یک قدم کوچک بردارید. سعی کنید که خمیدگی زانوها را حفظ کنید. بنابراین…

پاوان موکت آسانا تمرین هفتم ضد نفخ و گاز

پاوان موکت آسانا تمرین هفتم ضد نفخ و گاز در حالت چمباتمه بنشینید و پاها را حدود 60سانتیمتر از هم جدا نگاه دارید.پاها محکم روی زمین ,انگشتان هر دست را زیر پای همانطرف یگذارید,به طوری که شست دست روی پا قرار گیرد. آهسته با کفل…

پاوان موکت آسانا تمرین پنجم چوب شکن

پاوان موکت آسانا تمرین پنجم چوب شکن در وضعیت چمباتمه در حالی که پاها از هم فاصله دارند قرار بگیرید. فاصله زانوها از هم 20تا30سانتیمتر باشد.زانوها کاملا خم شده,جدا از هم باشندهر دو دست را به هم قلاب کنید و آنها را روی زمین بین…

پاوان موکت آسانا تمرین چهارم قایق رانی

پاوان موکت آسانا تمرین چهارم قایق رانی حالت1.با پای کشیده روی زمین بنشینید تجسم کنید که در حال قایقرانی هستید. بازدم را انجام دهید و در حد اماکن از ناحیه کمر به دست جلو خم شوید و به راحتی بازوها را بکشید.دستها را از پایین…

پاوان موکت آسانا تمرین سوم آسیاب دستی

پاوان موکت آسانا تمرین سوم آسیاب دستی حالت1.با پاهای مستقیم در جلوی بدن روی زمین نشسته,پاها را حدود30تا40سانتیمتر از هم جداکنید.انگشتان هر دو دست را به هم قلاب کنید و آنها را مستقیم در جلوی قفسه سینه نگاه دارید.در طول تمرین دستها را…

پاوان موکت آسانا تمرین دوم پیچ وتاب محرکه ستون فقرات

پاوان موکت آسانا تمرین دوم پیچ وتاب محرکه ستون فقرات روی زمین بنشینید و پاها را در جلوی بئدن دراز کنید. در حد توان پاها را از هم جدا کنید. زانوها نباید خم شوند و یا با زمین فاصله داشته باشند. دستها را بکشید و آنها را هم سطح شانه ها…

پاوان موکت آسانا تمرین اول طناب کشی

پاوان موکت آسانا تمرین اول طناب کشی این دسته از آساناها با انرژی درون بدن و تجزیه شبکه عصبی پایین در ارتباط است,به ویژه در ناحیه عجان,که آن را ذخیره ارژی راکد می نامند. این سری تمرین ها برای تبدیل این انرژی های راکد به انرژی های حیاتی و…

پاوان موکت آسانا تمرین هشتم وضعیت قایق

پاوان موکت آسانا تمرین هشتم وضعیت قایق د روضعیت تمرین با دستها به سمت پایین قرار بگیرید. در طول تمرین چشمها را باز نگاه دارید. تنفس عمیق:تنفس را نگه دارید و ابتدا پاها و سپس سر,شانه و کتف را از زمین بلند کنید,پاها و شانه…

پاوان موکت آسانا تمرین هفتم پیچ کلی ستون فقرات

پاوان موکت آسانا تمرین هفتم پیچ کلی ستون فقرات به پشت روی زمین بخوابید و پاها را در کنار هم قرار دهید. دستها را به خارج و هم سطح شانه ها بیرون بکشید .کف دستها پایین.پای راست را از زانو خم کنید و کف پا را پهلوی کاسه زانوی…

پاوان موکت آسانا تمرین ششم وضعیت کشش معده

پاوان موکت آسانا تمرین ششم وضعیت کشش معده در وضعیت تمرین قرار گیرید. زانوها را خم کنید و آنها را مستقیم در برابر کفل ها روی زمین قرار دهید. وضعیت زانو و پاها را در طول تمرین حفظ کنید. انگشتان هر دو دست را به هم قفل…

پاوان موکت آسانا تمرین دوم چرخش ساق پا

پاوان موکت آسانا تمرین دوم چرخش ساق پا حالت1.در وضعیت تمرین قرار بگیرید. پای راست را پنج سانتیمتر از زمین بلند کنید,آن را کشیده ,مستقم نگاه دارید. پاشنه پا نباید زمین را در طول تمرین و در هر پنج زمانی لمس کند. پا را 10 مرتبه…
متن دوم