آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب آیات

قرآن – سایر موارد

سایر موارد ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر در خواب ببینی کتاب قرآن داری، ولی وقتی که آن را باز می‌کنی، می‌بینی که چیزی در آن نوشته نشده است، تعبیرش این است که در زبان چیزی می‌گویی، ولی در قلب تو چیز دیگری است.اگر ببینی کتاب قرآن را باز کرده‌ای…

آیات

آیات ● جابر مغربی می‌گوید: اگر در خواب هر آیه‌ای که خوانده باشی، تفسیر آن آیه، تعبیر خواب تو می‌باشد. ● تعبیرگری می‌گوید: اگر در خواب ببینی آیة‌الکرسی را می‌خوانی، تعبیرش این است که از آفت‌ها ایمن می‌شوی و در کار خودت پیشرفت می‌کنی،…
متن دوم