آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب آسیب سر

سر – آسیب-درد-ضعف سر

آسیب-درد-ضعف... سر ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر در خواب ببینی از زخم و جراحتی که به سرِ تو وارد شده خون جاری می‌شود، تعبیرش این است که کار تو با کسی به قضاوت و داوری می‌کشد.اگر ببینی مغز سرَت بیرون آمده و روی زمین افتاده است، یـعـنـی…
متن دوم