آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

آیات

آیات

آیات ● جابر مغربی می‌گوید: اگر در خواب هر آیه‌ای که خوانده باشی، تفسیر آن آیه، تعبیر خواب تو می‌باشد. ● تعبیرگری می‌گوید: اگر در خواب ببینی آیة‌الکرسی را می‌خوانی، تعبیرش این است که از آفت‌ها ایمن می‌شوی و در کار خودت پیشرفت می‌کنی،…
متن دوم