آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

آسانا یوگا

هاتا یوگا آسانا متوسطه وضعیت دوم کبرا

هاتا یوگا آسانا متوسطه وضعیت دوم کبرا روی شکم بخوابید,ساق پاها کشیده و در کنا هم,پاشنه پا به سمت بالا. کف دستها مسطح روی زمین در کنار بدن,یا کمی موازی و به طرف شانه ها. انگشتان دست کنار هم و به طرف جلو. آرنج ها چسبیده به…

هاتا یوگا آسانا متوسطه خم شدن به پشت

هاتا یوگا آسانا متوسطه خم شدن به پشت خم شدن به پشت به دلیل وسعت بخشیدن به قفسه سینه و افزایش ظرفیت شش ها, محرک خارجی به شمار می رود. این تمرین ها موقعیت دینامیکی دارند و حرکاتی به جهت عکس حرکت به جلو هستند که بر اساس قدرت و انرژی در بدن…

هاتا یوگا متوسطه گروه پادماسانا وضعیت هفتم جنین

هاتا یوگا متوسطه گروه پادماسانا وضعیت هفتم جنین در حالت نیلوفر بنشینید.بازوها رابا فشار بین عضلات ساق پا و رانها قرار دهید. دستها را بالا ببرید و ساقهای پا را بلند کنید,گوش ها را بگیرید و تمام بدن را روی دمبالچه متعادل…

هاتا یوگا متوسطه گروه پادماسانا وضعیت ششم جوجه

هاتا یوگا متوسطه گروه پادماسانا وضعیت ششم جوجه در حالت لوتوس بنشینید و دستها را بین ساقهای پا و رانها نزدیک زانوها قرار دهید. به تدریج دستها را تا آرنج در میان ساق پاها فشار دهید. سپس کف دستها را روی زمین بگذارید,به طوری…

هاتا یوگا متوسطه گروه پادماسانا وضعیت پنجم تاب

هاتا یوگا متوسطه گروه پادماسانا وضعیت پنجم تاب در حالت نیلوفر بنشینید. کف دستها را در طرفین بدن روی زمین قرار دهید. دم عمیق انجام دهید.نفس را حبس کنید و بدن را از زمین بلند کنید و آن را روی دستها متعادل نمایید .بازدم را حبس…

هاتا یوگا متوسطه گروه پادماسانا وضعیت چهارم قفل نیلوفر

هاتا یوگا متوسطه گروه پادماسانا وضعیت چهارم قفل نیلوفر در حالت نیلوفر بنشینید.دست راست را به پشت کمر برده,انگشت شست پای راست را بگیرید,سپس دست چپ را به پشت کمر برده, انگشت شست پای چپ را بگیرید.ستون فقرات را راست نگه دارید.…

هاتا یوگا متوسطه گروه پادماسانا وضعیت سوم لوتوس پنهانی

هاتا یوگا متوسطه گروه پادماسانا وضعیت سوم لوتوس پنهانی در حالت نیلوفر قرار گیرید. دستها را جلوی زانوها قرار دهید.باسن را از زمین بلند کنید و روی زانوها بایستید. آهسته بدن را به جلو خم کنید و به حالت دمر روی زمین بخوابید…

هاتا یوگا متوسطه گروه پادماسانا وضعیت دوم ماهی(ماتسی آسانا)

هاتا یوگا متوسطه گروه پادماسانا وضعیت دوم وضعیت ماهی(ماتسی آسانا) در حالت نیلوفر روی زمین بنشینید و بدن را وانهاده کنید. با دقت بدن را به پشت خم کنید .دستها و آرنج ها را برای برگشت حمایل بدن نمایید.سینه را کمی بالا ببرید و سر را به…

هاتا یوگا متوسطه گروه پادماسانا وضعیت اول یوگامودرا

هاتا یوگا متوسطه گروه پادماسانا وضعیت اول یوگامودرا این دسته از آساناها را کسانی می توانند انجام دهند که قادر باشند بدون هیچگونه احساس ناراحتی در وضعیت پادماسانا(حالت لوتوس یا نیلوفر) بنشینید.بدن را می توان به تدریج با انجام تمرینات…

هاتا یوگا مقدماتی چاندارا ناماسکارا جدول مانتراهای سلام بر ماه

هاتا یوگا مقدماتی چاندارا ناماسکارا جدول مانتراهای سلام بر ماه                 همه ماه        وضعیت تمرین     مانترا مفهوم              مانترا         ——————————————————————————————————             روز اول       نیایش               …

هاتا یوگا مقدماتی چاندارا ناماسکارا وضعیت نیمه ماه

هاتا یوگا مقدماتی چاندارا ناماسکارا وضعیت نیمه ماه دستها را در حالت تعادلی بالا ببرید و کف دستها را بر هم گذاشته ,آنها را مقابل سینه قرار دهید و سپس آنها را به شکل مودرای ماه بالا ببرید. هر دو دست را در حالی که کف دستها بر هم گذاشته…

هاتا یوگا مقدماتی چاندارا ناماسکارا (سلام بر ماه)

هاتا یوگا مقدماتی چاندارا ناماسکارا (سلام بر ماه) در زبان سانسکریت واژه "چاندارا" به معنا و مفهوم ماه است.ماه فاقد نور است و نور خود را از انعکاس نور خورشید در یافت می نماید. از این رو سلام بر خورشید و سلام بر ماه مشابه هم هستند و اثرات…

هاتا یوگا مقدماتی سوریا ناماسکارا وضعیتهای ۱۳ تا ۲۴

هاتا یوگا مقدماتی سوریا ناماسکارا وضعیتهای 13 تا 24 حالتهای 1 تا 12 که شرح داده شد,نصف دور سلام بر خورشید را تشکیل می دهد.برای دور دوم ,مراحل 1 تا12 با تغییرات اندکی که در زیر توضیح داده می شود تکرار می گردد: در پایان هر نیم دور,دستها…

هاتا یوگا مقدماتی سوریا ناماسکارا وضعیت دوازدهم نیایش

هاتا یوگا مقدماتی سوریا ناماسکارا وضعیت دوازدهم نیایش وضعیت12:نیایش آخرین مرحله سلام بر خورشید همانند مرحله اول است. کف دستها را به هم چسبانده,هر دو را جلوی سینه نگه دارید(مطلبق شکل). تنفس:بازدم,تا استقرار در حالت .بعد تنفس طبیعی.…

هاتا یوگا مقدماتی سوریا ناماسکارا وضعیت یازدهم وضع دستان

هاتا یوگا مقدماتی سوریا ناماسکارا وضعیت یازدهم وضع دستان این وضعیت نیز تکرار مرحله 2است.بدن را کاملا بالا کشیده ,دستها را به ادازه عرض شانه و در دو طرف سر نگه دارید.به آرامی سر و بازوها و کمر راب ه سمت عقب خم کنید. تنفس:دم,در طول…

هاتا یوگا مقدماتی سوریا ناماسکارا وضعیت دهم سلام بر خورشید

هاتا یوگا مقدماتی سوریا ناماسکارا وضعیت دهم سلام بر خورشید این وضعیت نیز تکرار مرحله سوم است.پای راست را نزدیک پای چپ قرار داده,هر دو پا را کاملا کشیده نگه دارید و سعی کنید که پیشانی خود را به زانو بچسبانید. سعی نکنید که با خم کردن…

هاتا یوگا مقدماتی سوریا ناماسکارا وضعیت نهم چابک سوار

هاتا یوگا مقدماتی سوریا ناماسکارا وضعیت نهم چابک سوار این مرحله نیز مانند وضعیت شماره4 سلام بر خورشید است. کف دستها روی زمین. ساق پای چپ را خم کرده,به جلو بیاورید به طوری که بین دستها قرار گیرد. زانوی راست را خم کرده,به آرامی پایین…

هاتا یوگا مقدماتی سوریا ناماسکارا وضعیت هشتم کوه

هاتا یوگا مقدماتی سوریا ناماسکارا وضعیت هشتم کوه این مرحله تکرار وضعیت شماره 5 سلام بر خورشید است. به همان ترتیب که در حالت فوق شرح داده شد,در وضعیت مستقر شوید و تمرین را اجرا نمایید. تنفس:بازدم,موقعی که باسن را بالا می برید.…

هاتا یوگا مقدماتی سوریا ناماسکارا وضعیت هفتم : کبرا

هاتا یوگا مقدماتی سوریا ناماسکارا وضعیت هفتم : کبرا ران و تهیگاه را روی زمین قرار دهید. همچنان که دستها روی زمین است,آرنج ها را مستقیم کنید,سر و گردن را به عقب برگردانده ,به مرکز بین دو ابرو نگاه کنید. در صورت دشواری می…

هاتا یوگا مقدماتی سوریا ناماسکارا وضعیت ششم سلام بر اجزای هشتگانه

هاتا یوگا مقدماتی سوریا ناماسکارا وضعیت ششم سلام بر اجزای هشتگانه باپایین آوردن زانوها,سینه و چانه راروی زمین قرار دهید.در وضعیت آخر باید انگشتان هر دو پا,دو زانو,سینه,دستها و چانه با زمین تماس پیدا کنند,شکم و انتهای ران…
متن دوم