آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

آسانا یوگا

گروه واجر آسانا تمرین چهاردهم وضعیت آرامش رعدو برق

گروه واجر آسانا تمرین چهاردهم وضعیت آرامش رعدو برق در حالت واجرآسانا بنشینید و آهسته کمر را خم کنید.اول آرنج وبازوی دست راست وبعد آرنج و بازوی دست چپ را حایل بدن قرار دهید.بالای سر را روی زمین قرار دهید,کمر راخم کنید و…

گروه واجر آسانا تمرین سیزدهم وضعیت شتر

گروه واجر آسانا تمرین سیزدهم وضعیت شتر در حالت واجر آسانا بنشینید. روی زانوها بلند شوید و دستها را در طرفین نگه دارید. اگر راحت هستید پاها را از هم جداکنید. به پشت خم شوید و با دست راست پاشنه پای راست و با دست چپ پاشنه…

گروه واجر آسانا تمرین دوازدهم وضعیت نیم شتر

گروه واجر آسانا تمرین دوازدهم وضعیت نیم شتر در حالت واجر آسانا بنشینید.سپس پاها راکمی از هم جداکنید. روی پاها بایستید و بازوها را بالا ببرید. پاها را مماس با زمین و در پشت بدن حفظ کنید. هنگام وم,دستها را خم کنید و آنها…

گروه واجر آسانا تمرین یازدهم وضعیت قوس کمر

گروه واجر آسانا تمرین یازدهم وضعیت قوس کمر در وضعیت واجرآسانا بنشینید.پایین ماهیچه های پاها را دقیقا در مکان نزدیک پاشنه های پا محکم بادست بگیرید. انگشتان پا را بر عکس روی زمین قرار می گیرند. آهسته به جلو خم شوید و قسمت…

گروه واجر آسانا تمرین دهم وضعیت حمله مار

گروه واجر آسانا تمرین دهم وضعیت حمله مار در حالت گربه روی زمین بنشینید.کف دستها را روی زمین موازی شانه ها قرار دهید,به نحوی که حدود نیم متر باهم فاصله داشته باشید. در وضعیت گربه,با دستهای ثابت و کشیده روی زمین به سمت جلو…

گروه واجر آسانا تمرین نهم وضعیت ماه یا خرگوش

گروه واجر آسانا تمرین نهم وضعیت ماه یا خرگوش در حالت واجر آسانا قرار گیرید .کف دستها را روی عضله ران قرار دهید. چشمها را ببندید و بدن را وانهاده کنید.ستون فقرات,گردن و سر را مستقیم و راست نگاه دارید. باعمل دم,دستها را به…

گروه واجر آسانا تمرین هشتم وضعیت ببر

گروه واجر آسانا تمرین هشتم وضعیت ببر واجر آسانا و در حالت گربه قرار گیرید. مانند حالت گربه به جلو نگاه کنید. دستها را از سطح شانه به صورت عمودی مستقیم روی زمین قرار دهید. تمام بدن را وانهاده کنید. زانوی پای راست را خم کنید و آنرا…

گروه واجر آسانا تمرین ششم وضعیت قهرمان

گروه واجر آسانا تمرین ششم وضعیت قهرمان در وضعیت واجرآسانا قرار گیرید. زانوی پای چپ راست را از زمین بلند کنید تا ساق پا عمود بر زمین و کف پا در طرف زانوی پای چپ روی زمین قرار گیرد. سظح بالای آرنج دست راست را روی زانوی پای…

گروه واجر آسانا تمرین پنجم وضعیت شیر

گروه واجر آسانا تمرین پنجم وضعیت شیر در حالت واجرآسانا بنشینید,به گونه ای که زانو ها45 سانتی متر جدا از هم قرار گیرند. دستها را بین زانوها قرار دهید طوری که انگشتان طرف داخل بدن باشند. بدن را به جلو و روی دستها(که به صورت…

گروه واجر آسانا تمرین چهارم وضعیت مهربان

گروه واجر آسانا تمرین چهارم وضعیت مهربان در موقعیت واجر آسانا قرار گیرید.زانوها را تا جایی که امکان دارد از هم جدا کنید.سپس هر دو پا را آن قدر از هم دور کنید که باسن کاملا روی زمین و بین پاها واقع شود و انگشتان شست پاها…

گروه واجر آسانا تمرین سوم تعادل تنفس

گروه واجر آسانا تمرین سوم تعادل تنفس در حالت واجر آسانا بنشینید.هر دو دست را از آرنج خم کرده,انگشتان هر دست را زیر کتف بگذارید,به طوری که انگشتان شست روی سینه و به سمت بالا قرار گیرند.و نقطه بین انگشت اشاره و شست فشار داده…

گروه واجر آسانا تمرین دوم وضعیت شادی جاودانه

گروه واجر آسانا تمرین دوم وضعیت شادی جاودانه به حالت واجر آسانا بنشینید.کف دستها را روی پاشنه پاها به صورتی که انگشتانپا و دست در جهت یکدیگر باشند قراردهید.اگر این وضعیت مشکل است,کف دستها را روی پاشنه پاها بگذارید. ستون فقرات ,گردن…

پاوان موکت آسانا تمرین هشتم وضعیت شیر

پاوان موکت آسانا تمرین هشتم وضعیت شیر در حالت واجرآسانا بنشینید و زانوها را تقریبا 45سانتیمتر از هم جدا کنید. انگشتان پاها باید همدیگر را در پشت کمر لمس کنند. دستها را به صورت کشیده در جلوی بدن بین زانوها قرار دهید. کف…

پاوان موکت آسانا تمرین هفتم پهلوان یا قهرمان

پاوان موکت آسانا تمرین هفتم پهلوان یا قهرمان با پاهای کشیده در برابربدن روی زمین بنشینید. زانوی پای چپ را خم کنید و آنرا زیر ساق پای راست قرار دهید,پاشنه پای چپ کفل راست را لمس می کند.قسمت بالای ساق پای راست را روی ساق خم…

پاوان موکت آسانا تمرین ششم وضعیت خجسته

پاوان موکت آسانا تمرین ششم وضعیت خجسته با پاهای کشیده در جلوی بدن روی زمین بنشینید. زانوی پای چپ را خم کنید و پاشنه پا را در اطراف ران راست قرار دهید,بنابراین برخوردی بین پاشنه و ناحیه عجان نخواهد بود. زانوی پای راست را خم کنید و آنرا…

پاوان موکت آسانا تمرین پنجم حالت استاد(برای بانوان)

پاوان موکت آسانا تمرین پنجم حالت استاد(برای بانوان) با پاهای کشیده در جلوی بدن روی زمین بنشینید. ساق پای راست را از زانو خم کنید و پاشنه پا را در مقابل ران پای چپ قرار دهید. پاشنه پا را محکم به لبهبزر مهبل بچسبانید.…

پاوان موکت آسانا تمرین چهارم حالت استاد(برای مردان)

پاوان موکت آسانا تمرین چهارم حالت استاد(برای مردان) روی زمین با پاهای مستقیم در جلوی بدن بنشینید. ساق پای راست را از زانو خم کنید و پاشنه پا را به نزدیک ترین قسمت ران پای چپ بچسبانید,به نحوی که پاشنه پا سطح عجان(ناحیه بین بیضه ها و…

پاوان موکت آسانا تمرین سوم لوتوس یا نیلوفر

پاوان موکت آسانا تمرین سوم لوتوس یا نیلوفر با پاهای کشیده در جلوی بدن بنشینید. آهسته و با ملاحظه یک پا را از زانو خم کنید و آنرا در انتهی عضله ران قرار دهید. کف پا سمت بالا و پاشنه پا به استخوان عانه متصل باشد. موقعی که…

پاوان موکت آسانا تمرین دوم نیم لوتوس(نیلوفر)

پاوان موکت آسانا تمرین دوم نیم لوتوس(نیلوفر) با پای کشیده در جلوی بدن بنشینید. یک پا را از زانو خم کنید و پاشنه آن را در انتهای عضله ران مقابل قرار دهید.پای دیگر را از زانو خم کنید و پاشنه پا را بدون فشار در انتهای عضله ران…

پاوان موکت آسانا تمرین اول وضعیت راحت

پاوان موکت آسانا تمرین اول وضعیت راحت بنشینید و ساق پاها را در جلوی بدن قرار دهید. ساق پای راست راخم کنید و پا را زیر ران چپ قرار دهید. ساق پای چپ را خم کنید و پا را زیر ران پای راست قرار دهید. دستها را در حالت چین یا گیانامودرا…
متن دوم