آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور رده

هاتا یوگا مقدماتی

مقدماتی

هاتا یوگا مقدماتی سوریا ناماسکارا وضعیت یازدهم وضع دستان

هاتا یوگا مقدماتی سوریا ناماسکارا وضعیت یازدهم وضع دستان این وضعیت نیز تکرار مرحله 2است.بدن را کاملا بالا کشیده ,دستها را به ادازه عرض شانه و در دو طرف سر نگه دارید.به آرامی سر و بازوها و کمر راب ه سمت عقب خم کنید. تنفس:دم,در طول…

هاتا یوگا مقدماتی سوریا ناماسکارا وضعیت دهم سلام بر خورشید

هاتا یوگا مقدماتی سوریا ناماسکارا وضعیت دهم سلام بر خورشید این وضعیت نیز تکرار مرحله سوم است.پای راست را نزدیک پای چپ قرار داده,هر دو پا را کاملا کشیده نگه دارید و سعی کنید که پیشانی خود را به زانو بچسبانید. سعی نکنید که با خم کردن…

هاتا یوگا مقدماتی سوریا ناماسکارا وضعیت نهم چابک سوار

هاتا یوگا مقدماتی سوریا ناماسکارا وضعیت نهم چابک سوار این مرحله نیز مانند وضعیت شماره4 سلام بر خورشید است. کف دستها روی زمین. ساق پای چپ را خم کرده,به جلو بیاورید به طوری که بین دستها قرار گیرد. زانوی راست را خم کرده,به آرامی پایین…

هاتا یوگا مقدماتی سوریا ناماسکارا وضعیت هشتم کوه

هاتا یوگا مقدماتی سوریا ناماسکارا وضعیت هشتم کوه این مرحله تکرار وضعیت شماره 5 سلام بر خورشید است. به همان ترتیب که در حالت فوق شرح داده شد,در وضعیت مستقر شوید و تمرین را اجرا نمایید. تنفس:بازدم,موقعی که باسن را بالا می برید.…

هاتا یوگا مقدماتی سوریا ناماسکارا وضعیت هفتم : کبرا

هاتا یوگا مقدماتی سوریا ناماسکارا وضعیت هفتم : کبرا ران و تهیگاه را روی زمین قرار دهید. همچنان که دستها روی زمین است,آرنج ها را مستقیم کنید,سر و گردن را به عقب برگردانده ,به مرکز بین دو ابرو نگاه کنید. در صورت دشواری می…

هاتا یوگا مقدماتی سوریا ناماسکارا وضعیت ششم سلام بر اجزای هشتگانه

هاتا یوگا مقدماتی سوریا ناماسکارا وضعیت ششم سلام بر اجزای هشتگانه باپایین آوردن زانوها,سینه و چانه راروی زمین قرار دهید.در وضعیت آخر باید انگشتان هر دو پا,دو زانو,سینه,دستها و چانه با زمین تماس پیدا کنند,شکم و انتهای ران…

هاتا یوگا مقدماتی سوریا ناماسکارا وضعیت پنجم کوه

هاتا یوگا مقدماتی سوریا ناماسکارا وضعیت پنجم کوه در این مرحله ,پای چپ را مستقیم به عقب برده,کنار پای راست بگذارید.همزمان باسن را به سمت بالا برده,سر را پایین بیاورید طوری که بین دو دست به صورت آویزان واقع شود. در این وضعیت…

هاتا یوگا مقدماتی سوریا ناماسکارا وضعیت چهارم چابک سوار

هاتا یوگا مقدماتی سوریا ناماسکارا وضعیت چهارم چابک سوار کف دستها را باز روی زمین در طرفین بدن قرار دهید. پای راست را از پشت تا جایی که ممکن است به عقب بکشید. همزمان زانوی چپ را خم کرده و در جای خود ثابت نگه دارید .دستها نیز…

هاتا یوگا مقدماتی سوریا ناماسکارا وضعیت سوم وضع دست و پا

هاتا یوگا مقدماتی سوریا ناماسکارا وضعیت سوم وضع دست و پا در یک وضعیت ثابت با پاهای کنار هم بایستید.دستها را مستقیم به بالای سر ببرید و از ناحیه لگن به جلو خم شوید تا جاییکه انگشتان دست با زمین تماس پیدا کرده و یا کف دستها جلوی پا روی…

هاتا یوگا مقدماتی سوریا ناماسکارا وضعیت دوم وضع دستان

هاتا یوگا مقدماتی سوریا ناماسکارا وضعیت دوم وضع دستان هر دو دست را بالا برده,در دو طرف بالای سر نگه دارید. هر دو دست به اندازه عرض شانه با هم فاصله داشته باشند.سر بازوها و کتف ها را به عقب خم کرده,برای لحظه ای در این حالت…

هاتا یوگا مقدماتی سوریا ناماسکارا وضعیت اول نیایش

هاتا یوگا مقدماتی سوریا ناماسکارا وضعیت اول نیایش  با چشمهای بسته روی زمین ایستاده,پاها را کنار هم قرار دهید.کف هر دو دست را روی هم گذاشته,مقابل سینه نگه دارید.مانند وضعیت ستایش خورشید تمام بدن را شل کرده,رها کنید. تنفس:عادی.…

هاتا یوگا مقدماتی سوریا ناماسکارا ( سلام بر خورشید )

هاتا یوگا مقدماتی سوریا ناماسکارا ( سلام بر خورشید ) در زبان سانسکریت واژه "سوریا" به معنای خورشید است و "ناماسکارا" به معنی سلام و درود آمده است.سلام بر خورشید زاییده افکار مردان روشنفکر عصر وادهاست و نمادی است برای…

هاتا یوگا آسانا تمرین چهاردهم وضعیت پاندول

هاتا یوگا آسانا تمرین چهاردهم وضعیت پاندول بایستید و پاها را حدود یک متر از هم جدا کنید. دستها را بلند کنید و انگشت ها را در هم قفل کرده, پشت گردن ببرید.آرنج ها باید در طرفین بدن و در یک خط مستقیم باشد. یک نفس عمیق…

هاتا یوگا آسانا تمرین سیزدهم وضعیت تاب

هاتا یوگا آسانا تمرین سیزدهم وضعیت تاب راست بایستید و پاها را حدود یک متر از هم جدا منید. دستها ار تا سطح شانه ها بالا ببرید.کمر را از ناحیه لگن به جلو خم کنید تا دستها راحت آویخته شوند.به جلو خم شوید و از ناحیه تهیگاه به…

هاتا یوگا آسانا تمرین دوازدهم وضعیت مثلث

هاتا یوگا آسانا تمرین دوازدهم وضعیت مثلث تنوع1:راست روی زمین بنشینید و پاها را حدود یک متر از هم جدا کنید.پای راست را افقی به طرف راست بچرخانید. دستها را بکشید و آنها را تا سطح شانه ها بالا ببرید نا در یک خط مستقیم قرار…

هاتا یوگا آسانا تمرین یازدهم وضعیت دو گوشه

هاتا یوگا آسانا تمرین یازدهم وضعیت دو گوشه مستقیم بایستید و پاها را یک متر از هم جدا کنید.دستها را پشت بدن ببرید و انگشتان را در هم قفل منید.این وضعیت شروع است. از ناحیه لگن به سمت جلو خم شوید و همزمان دستها را…

هاتا یوگا آسانا تمرین دهم وضعیت حرکت زاویه قائمه(راست گوشه)

هاتا یوگا آسانا تمرین دهم وضعیت حرکت زاویه قائمه(راست گوشه) بایستید,پاها را در کنار هم ودستها را در طرفین بدن قرار دهید. مچ دستها را خم کرده,دستها را تا بالای سر ببرید.بنابراین انگشتان به سمت پایین آویزان خواهند ماند.…

هاتا یوگا آسانا تمرین نهم وضعیت فعال

هاتا یوگا آسانا تمرین نهم وضعیت فعال با پاهای کنار هم مستقیم بایستید.کف دستها را روی هم بگذارید و دستها را روی سینه قرار دهید.موقعی که نفس می کشید همزمان دستها همزمان دستها را مستقیم به بالای سر بکشید.موقعی که بازدم انجام مبدهبد…

هاتا یوگا آسانا تمرین هشتم وضعیت بلند شدن در حالت چمباتمه

هاتا یوگا آسانا تمرین هشتم وضعیت بلند شدن در حالت چمباتمه بایستید و پاها را حدود یک متر از هم جدا کنید. انگشتان شست پاها را به سمت بیرون ببرید و آنها را تا آخر تمرین در این وضعیت نگاه دارید.انگشتان دستها را در هم قفل کنید…

هاتا یوگا آسانا تمرین هفتم وضعیت حرکت کمر و پشت

هاتا یوگا آسانا تمرین هفتم وضعیت حرکت کمر و پشت راست بایستیدو پاها را هم عرض شانه ها از هم جدا کنید و انگشتان شست پاها را کمی به طرف بیرون ببرید,انگشتان هر دو دست را روی شانه ها قرار دهید و آرنج ها را مستقیم به سمت بیرون…
متن دوم