آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

یوزپلنگ

0

یوزپلنگ

ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب یوزپلنگ، دشمنی پست و فرومایه می‌باشد.اگر در خواب ببینی با یوزپلنگ غذا می‌خوری، تعبیرش این است که از شر دشمن ایمن می‌شوی.اگر ببینی یوزپلنگ به تو حمله کرده است، یـعـنـی دشمن به تو ضرر و زیان می‌رساند.اگر ببینی با یوزپلنگ جنگ کردی و بر او غلبه نمودی، یـعـنـی دشمن را شکست می‌دهی.ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی یوزپلنگ بانگ و فریاد می‌کند، تعبیرش این است که مورد خشم و عصبانیت کسی قرار می‌گیری و بر تو تکبر می‌نماید (دفع بلا و گرفتاری).

یوزپلنگ

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم