آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

یخ

0

یخ

ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب یخ غم و غصه است (مخصوصاًً در سرما)، ولی ابراهیم کرمانی می‌گوید: تعبیرش در زمستان زندگانی و معاش و معیشت خوب و خوش می‌باشد، جابر مغربی می‌گوید: تعبیر خواب یخ گستردگی و فراوانی است .اگر در تابستان یخ جمع می‌کنی، تعبیرش این است که مال و اموال جمع می‌کنی.ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی در شهر سردسیر برف و یخ وجود دارد، تعبیرش این است که نعمت‌های آن شهر بیشتر می‌شود، ولی اگر شهر گرمسیر باشد، یـعـنـی آن شهر دچار کمبود و مضیقه خواهد شد.

یخ

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم