آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

گیاه

0

گیاه

ابن سیرین می‌گوید: اگر در بیداری فصل گیاهی است که از انواع گیاهان بدون ساقه و شاخه می‌باشد، تعبیر آن در خواب سود و منفعت است، ولی اگر از انواع گیاهانی است که ساقه و شاخه دارند، تعبیرش افزایش مال و جاه و منزلت به اندازه ضخامت و بلندی آن خواهد بود.

جابر مغربی می‌گوید: اگر در خواب ببینی ملخ‌های زیادی در مکانی جمع شده‌اند و گیاهان را می‌خورند، تعبیرش این است که کلیۀ مال و اموال و دارائی‌های آن مکان غارت می‌شود(دفع بلا و گرفتاری).اسماعیل بن اشعث می‌گوید: اگر ببینی از آسمان آتش آمده و گیاهان و درختان را سوزانده، یـعـنـی در آنجا مرگ‌های ناگهانی بسیاری رخ می‌دهد.ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی آتشی آمد و درختان آن را سوزاند، یـعـنـی «پادشاه»دچار مرگ ناگهانی می‌شود.جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی کشتزار آتش گرفته و سوخته است، تعبیرش قحطی می‌باشد.اگر ببینی سنبل در آتش می‌سوزد، یـعـنـی به اندازه‌ای که سوخته است، پادشاه مال و اموال تو را خواهد گرفت.

ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی در زمینی که متعلق به تو می‌باشد گیاهان و نباتات آشنایی مثل سیب و غیره وجود دارد، تعبیرش افزایش نعمت و روزی حلال می‌باشد.حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: اگر ببینی در باغ، گل و گیاهان خوشبو میکاری، یـعـنـی صاحب فرزندی خوب و صالح می‌شوی.ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی از صحرا گیاه به خانه می‌بری، یـعـنـی از طریق مسافرت مال و اموال بدست می‌آوری. اگر ببینی گیاه را از خانه بیرون می‌ریزی، یـعـنـی از مال خودت در کار خیر خرج می‌کنی .حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: اگر ببینی گیاهان خوشبوئی مثل مرزنگوش و سوسنبر و… می‌فروشی، یـعـنـی در انجام کارهای خیر توفیق پیدا می‌کنی و به بیان علم و دانش می‌پردازی و دیگران را پند و اندرز می‌دهی و به مردم سود و منفعت می‌رسانی و تو را تحسین می‌کنند.ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی روی تن تو گیاه درآمده است، یـعـنـی نعمت تو افزایش می‌یابد و ‌‌‌‌‌ اگر ببینی روی چشم و دهان و گوش تو گیاه درآمده است تعبیرش فوق‌العاده خوب است.امام صادق (ع) می‌فرمایند: تعبیرهای گیاه عبارتند از: ۱– دین ۲– مال ۳– فرزند ۴– حکومت ۵– خوبی حال و روز

گیاه

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم