آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

گُل

0

تعبیرهای کلی

جابر مغربی می‌گوید: تعبیر خواب گل، مردی پست و کوته‌فکر می‌باشد که به کسی وفا نمی‌کند، و یا تعبیرش نامه‌ای است که از شخص غائب می‌رسد.ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب گل ها بر دو نوع است: یکی گلهایی روی شاخۀ بوته می‌باشند و دیگری گلهایی که از شاخه جدا هستند‌‌‌‌‌ که تعبیر این گلهای جدا از شاخه، غم و اندوه است (دفع بلا و گرفتاری).حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: تعبیر بوتۀ گل، مرد سرزنده و خوشحالی است که کلامش نافذ بوده و حرفش را قبول می‌کنند.ابن سیرین می‌گوید: تعبیر گلهای موقتی و غیر دائم، غم و اندوه و یا نگرانی می‌باشد.اگر در بیداری فصل گلی نباشد تعبیر آن در خواب دچار شدن به مصیبت به خاطر فرزند می‌باشد.

تعبیرهای کلی

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم