آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

گوش – رفتن حشره در گوش

0

رفتن حشره در گوش

تعبیرگری می‌گوید: اگر در خواب ببینی مگس در گوش تو رفته است، تعبیرش این است که شخصی پست و فرومایه به تو حرفی می‌زند که در اثر آن رنجیده و ناراحت می‌شوی.ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی پشه در گوش تو فرو رفته و دچار ناراحتی و آسیب شده‌ای، یـعـنـی انسانی ضعیف باعث رنج و صدمه تو می‌شوند.

رفتن حشره در گوش

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم