آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

گوش – خروج جانور از گوش

0

خروج جانور از گوش

جابر مغربی می‌گوید: اگر در خواب ببینی از سوراخ گوش تو مار بیرون آمده است، تعبیرش این است که فرزندت دشمن تو می‌شود.ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی از سوراخ گوش تو موش بیرون آمده است، یـعـنـی صاحب فرزندی دختر که بدکردار است خواهی شد.

اسماعیل بن اشعث می‌گوید: اگر در خواب ببینی چشم تو تبدیل به گوش، و گوش تو تبدیل به چشم شده است، تعبیرش این است که با زنی ازدواج می‌کنی که دارای فرزندی دختر می‌باشد و با هر دو آن‌ها آمیزش می‌کنی.ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی روی گوش و چشم و دهان تو گیاه درآمده است تعبیرش فوق‌العاده خوب است.امام صادق (ع) می‌فرمایند: تعبیرهای گوش عبارتند از: ۱– زن ۲– دختر ۳– دوست ۴– یار و رفیق ۵– پسر ۶«غلام» ۷– بیم و ترس

خروج جانور از گوش

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم