آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

گوشت اسب

0

گوشت اسب

ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر در خواب ببینی گوشت اسب می‌خوری، تعبیرش این است که از «پادشاه» به تو سود و منفعت می‌رسد، جابر مغربی می‌گوید: یـعـنـی پادشاه خواستارت می‌شود و تو را به خودش نزدیک می‌کند .ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی کباب و بریان گوشت اسب می‌خوری، یـعـنـی از پادشاه به تو سود و منفعت می‌رسد.اگر ببینی قلیه‌ای از گوشت اسب می‌خوری، یـعـنـی از پادشاه به تو سود و منفعت می‌رسد.اگر ببینی گوشت اسب خشک کرده (قدید) داری، یـعـنـی مردم تو را غنیمت می‌نمایند. 

گوشت اسب

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم