آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

گوسفند

0

گوسفند

ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب گوسفند، غنیمت می‌باشد.

جابر مغربی می‌گوید: اگر در خواب ببینی شیر گوسفند می‌خوری، تعبیرش این است که مال حلال به دست می‌آوری .

گوشت: ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر در خواب ببینی کباب و بریان گوشت گوسفند خورده‌ای، تعبیرش این است که به اندازه آن با رنج و سختی، مال و اموالی را بدست می‌آوری، ابن سیرین نیز می‌گوید: اگر ببینی گوشت گوسفند پخته می‌خوری، یـعـنـی به اندازه آن مال و اموالی را با زحمت و مشقت به دست می‌آوری (دفع بلا و گرفتاری). تعبیرگری می‌گوید: تعبیر گوشت نمکسود شدۀ گوسفند چاق و فربه، روزی حلال می‌باشد، ولی اگر لاغر بود، تعبیرش ضرر و زیان می‌باشد. ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی گوشت گوسفند خشک کرده (قدید) داری، تعبیرش غنیمت می‌باشد. در خوردن گوشت خشک کرده سود و منفعتی وجود ندارد.

پاچه: ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی پاچه گوسفند می‌خوری، به اندازه‌ای که خورده‌ای نعمت یا چیزی به تو می‌رسد.

پیه و چربی: ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی پیه گوسفند داری و از آن می‌خوری، یـعـنـی به اندازه آن مال حلال به دست می‌آوری.

جگر: ابن سیرین می‌گوید: تعبیر جگر گوسفند، مال و نعمت می‌باشد.

طحال: ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی طحال گوسفند داری، یـعـنـی از مردی غریب یا شخصی بزرگ مال و اموال به دست می‌آوری.

کلّه: ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی کلّۀ گوسفند را می‌خوری، یـعـنـی عمر طولانی پیدا می‌کنی و مال حلال به دست می‌آوری.

پوست: ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی پوست گوسفند داری، یـعـنـی رزق و روزی به دست می‌آوری.

ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی گوسفند را کشته‌ای، تعبیرش این است که بر دشمن پیروز می‌شوی و مال و اموال او را مصرف می‌کنی.اگر ببینی گوسفندی را قربانی کرده‌ای، یـعـنـی اگر بنده و «برده» هستی، آزاد می‌شوی، یا اگر آزاد هستی، به رهایی و خلاصی دست پیدا می‌کنی و حج را به جا می‌آوری، یا اگر بیمار هستی، بهبود پیدا می‌کنی، یا اگر از چیزی ترسیده باشی، ایمنی پیدا می‌کنی، یا اگر در مضیقه و تنگنا هستی از تنگنا رها می‌شوی به گشایش می‌رسی، اگر این خواب را نزدیک عید قربان ببینی تاثیر آن بیشتر است.

ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب چوپانی گوسفند، مال و روزی حلال می‌باشد، و یا اینکه بر عده‌ای بزرگی و ریاست و سروری می‌کنی، ابراهیم کرمانی نیز می‌گوید: اگر ببینی گله گوسفند و بز را در صحرا می‌چرانی و به هر جائی که بخواهی می‌بری، یـعـنـی حاکم و فرمانروای منطقه‌ای از «عرب» یا «عجم» می‌شوی.

جابر مغربی می‌گوید: اگر در خواب ببینی سر تو مثل سر گوسفند شده است، تعبیرش جاهل و نادان خواهی شد .ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی مثل گوسفندها دنبه داری، یـعـنـی صاحب فرزندی خوشبخت و ثروتمند می‌شوی که رزق و روزی گسترده و فراخی دارد.

ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر گوسفندان را در سبزه‌زار سرسبزی ببینی، تعبیرش این است که «پادشاه» مال و اموال زیادی به دست می‌آورد. اگر گوسفندان را در باغ ببینی، یـعـنـی پادشاه به تو مال و اموال می‌دهد و همچنین تعبیرش هیبت عظیم پادشاه می‌باشد.ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی گوسفندهای زیادی داری و می‌دانی که برای خودت می‌باشند، یـعـنـی نعمت بسیاری به دست می‌آوری .ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی گوسفند بانگ و فریاد می‌کند، تعبیرش این است که از شخص بزرگی به تو سود و منفعت می‌رسد.جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی گوسفند با تو صحبت می‌کند، یـعـنـی رزق و روزی تو افزایش می‌یابد.ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی خر تو با گوسفندی همراه شده است، یـعـنـی مال و اموال تو از جائی حلال می‌باشد.امام صادق (ع) می‌فرمایند: تعبیرهای گوسفند عبارتند از: ۱– بزرگی و ریاست و سروری۲– زنی بزرگ ۳– مال و اموال ۴– فرمانروا ۵– به دست آوردن جاه و مقام و سود و منفعت

 

گوسفند

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم