آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

گوساله

0

گوساله

ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی گوسالۀ نر داری، یـعـنـی صاحب فرزند پسر می‌شوی، یا اگر گوساله ماده باشد، یـعـنـی صاحب فرزند دختر می‌شوی.جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی گوسالۀ سفید داری، یـعـنـی صاحب فرزندی زیبا می‌شوی که دیندار و پرهیزکار خواهد شد، یا اگر ببینی گوسالۀ سیاه داری، یـعـنـی فرزند تو ثروتمند و عفیف و پاکدامن خواهد بود، یا چنانچه ببینی گوسالۀ «ابلق» داری، یـعـنـی در فرزند تو هر خیر و خوبی وجود خواهد داشت.اگر ببینی گوسالۀ چاق و قوی داری، یـعـنـی فرزند تو تندرست و سرحال خواهد بود، ولی اگر ببینی گوسالۀ ضعیفی داری، تعبیرش بر خلاف حالت قبلی است.ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی سوار گوساله‌ای شده‌ای، یـعـنـی با «پادشاهی» ارتباط برقرار می‌کنی و بزرگی و عظمت به دست می‌آوری.اگر ببینی گوساله در خانه تو رفت و آمد می‌کند، تعبیرش غم و اندوه می‌باشد.جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی گوساله را کشته و از آن گوشت آن خورده‌ای، یـعـنـی ارث و میراث فرزندت را مصرف خواهی کرد.اگر ببینی گوساله تو مرده است، یـعـنـی فرزند تو از دنیا می‌رود (دفع بلا و گرفتاری)

ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی گاو ماده‌ای را دوشیدی و شیر آن را خوردی، یـعـنـی مال و اموال تو زیادتر می‌شود، اگر این خواب را بنده و «برده» ببیند، یـعـنـی آزاد خواهد شد یا اگر شخص خوار و ذلیلی این خواب را ببیند، یـعـنـی عزیز و گرامی می‌گردد .جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی گاوها زمین را می‌شکافند و شخم می‌زنند، یـعـنـی مال و اموال زیادی به دست می‌آوری.ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی گاوی آبستن و حامله می‌باشد، تعبیرش امیدواری است.حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: اگر ببینی سوار گاوی شده‌ای که برای خودت می‌باشد، یـعـنـی برای «پادشاه» کاری انجام می‌دهی.امام صادق (ع) می‌فرمایند: تعبیرهای گاو ماده عبارتند از: ۱– فرمانروائی ۲– مال و اموال ۳– بزرگی ۴– ریاست ۵– سال خوب و نیکو۶– سود و منفعت بسیاری که به تو خواهد رسید

گوساله

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم