آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

گوزن

0

گوزن

ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی گوزن شکار کرده‌ای و از گوشت آن خورده‌ای، تعبیرش سود و منفعت می‌باشد.ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی گوشت گوزن می‌خوری، یـعـنـی مال و اموال زن یا «کنیزک» را از او می‌گیری.

گوزن

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم