آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

گورخر

0

گورخر

ابراهیم کرمانی می‌گوید: تعبیر خواب گورخر، مردی جاهل و نادان و احمق است که عقل و خرد و علم و فرهنگ ندارد.

ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی گورخری به دست آورده‌ای، تعبیرش این است که غنیمتی به تو می‌رسد. اگر ببینی گورخری را شکار کرده‌ای، یـعـنـی به تو خیر و منفعت می‌رسد.اگر ببینی گورخری را به خانه آورده‌ای، یـعـنـی شخصی «فاسق» را به خانه می‌آوری .

ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی سوار گورخری هستی که رام و مطیعی است، تعبیرش این است که گناهکار می‌شوی و از اهل اسلام جدا خواهی شد .ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی سوار گورخر نابینایی شده‌ای، یـعـنـی مال و اموال فوق العاده زیادی به دست می‌آوری.

ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی گورخر با تو جنگ و نبرد می‌کند، یا اینکه سرش را می‌کشد [ نمی‌گذارد افسار و اختیار او را در دست بگیری]، تعبیرش این است که دچار سختی و مشقت و رنج و غم می‌شوی.جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی گورخرها از تو فرار می‌کنند، یـعـنـی از مسلمانان جدا می‌شوی و گناهکار و فاسد خواهی شد .

ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر در خواب ببینی به شکل گورخر درآمده‌ای، تعبیرش این است که رزق و روزی تو بیشتر می‌شود، ولی دین و ایمان تو دچار اشکال و نقص خواهد شد.

ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر در خواب ببینی شیر گورخر می‌خوری، تعبیرش صلاحیت می‌باشد.

جابر مغربی می‌گوید: تعبیر خواب پوست و گوشت گورخر، مال و غنیمت می‌باشد،‌‌‌‌‌ بعضی از تعبیرگران نیز گفته‌اند: تعبیرش جاه و عزت است.ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی گورخر شکار کرده‌ای و از گوشت آن خورده‌ای، تعبیرش سود و منفعت می‌باشد. ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی گوشت گورخر می‌خوری، یـعـنـی مال و اموال زیادی به دست می‌آوری .

جابر مغربی می‌گوید: اگر در خواب ببینی کلۀ گورخر به دست آورده‌ای، تعبیرش این است که هزار “دِرهم” به دست می‌آوری، یا اینکه بین تو و شخصی بزرگ و رئیس و سرور ارتباط و مصاحبت برقرار می‌شود و از او به تو خیر و منفعت می‌رسد.اگر ببینی کلۀ گورخر می‌خوری، یـعـنـی خیلی عبادت می‌کنی و دیندار می‌شوی.

گورخر

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم