آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

گندم

0

گندم

ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب گندم، رزق و روزی حلال می‌باشد که با رنج و سختی به دست می‌آید.

حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: اگر در خواب ببینی در زمین خودت گندم می‌کاری، تعبیرش این است که به اندازه آن عزت و جاه و مقام تو بیشتر می‌شود، جابر مغربی نیز می‌گوید: اگر ببینی گندم کاشته‌ای، یـعـنـی از «پادشاه» به تو نعمت می‌رسد، ابراهیم کرمانی نیز می‌گوید: اگر ببینی در حال کشت گندم هستی، تعبیرش این است که خیر و خوبی به تو می‌رسد، ابراهیم کرمانی می‌گوید: در جائی دیگر نیز می‌گوید: اگر ببینی گندم کاشته‌ای، تعبیرش این است که گندم در آن سرزمین ارزان می‌شود .

ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر در خواب ببینی خوشه‌های گندم را می‌خوری، تعبیرش قحطی می‌باشد.ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی گندم پخته‌‌‌‌‌ یا برشته می‌خوری، یـعـنـی دچار غم و اندوه می‌شوی.اگر ببینی شکم تو تا دهانت پر از گندم خشک می‌باشد، یـعـنـی هلاک می‌شوی (دفع بلا و گرفتاری).

ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب آرد گندم، مال و اموالی است که از تجارت به دست می‌آید و بسیار سود و منفعت دارد. حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: اگر ببینی غله (گندم و ذرت و…) را به آسیاب بردی و آرد کرده‌ای، یـعـنـی از طرف صاحب آسیاب به تو خیر و منفعت می‌رسد.ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب خمیر کردن آرد گندم، به دست آوردن مال و اموالی همراه با سود بسیار در تجارت می‌باشد، البته به شرطی که خمیرش “وَر آمده” باشد، ولی اگر خمیرش وَر آمده نباشد، تعبیرش زیادی فساد و گناه و نافرمانی از خداوند است.

ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی گندم برشته داری، تعبیرش این است که به اندازه آن دچار غم و اندوه می‌شوی. اگر ببینی به کسی گندم برشته داده‌ای یا فروخته‌ای، یـعـنـی باعث غم و اندوه آن شخص می‌شوی. جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی گندم برشته داشتی، ولی از خانه بیرون ریخته‌ای، و یا اینکه به کسی بخشیده‌ای و چیزی از آن نخوردی، یـعـنـی از غم و اندوه نجات پیدا می‌کنی.تعبیرگری می‌گوید: اگر ببینی از گندم نشاسته درست کرده‌ای، یـعـنـی از طریق کسب و کار خودت سود و منفعتی به دست می‌آوری.اسماعیل بن اشعث می‌گوید: اگر ببینی از آسمان گندم و جو می‌بارد، یـعـنـی آن سرزمین از نعمت‌های گوناگون و بی‌نظیر بهره‌مند می‌شود و مردم در امنیت بوده و رزق و روزی فراوانی به آن‌ها می‌رسد .ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی گلۀ شتری که دارای بار جو و گندم می‌باشد در زمین یا روستائی جمع شده‌اند، یـعـنـی دشمنانی در آنجا جمع می‌شوند که از آن‌ها خیر و برکت می‌رسد.اگر ببینی به تو صد عدد دانۀ گندم داده‌اند، یـعـنـی به تو خیر و برکت می‌رسد و زندگانی و معاش و معیشت تو گسترده می‌شود، همانطور که در قرآن کریم آمده: … فِی کُلِّ سُنبُلَهٍ مِّئَهُ… _ … در هر خوشه صد دانه باشد… (بقره-۲۶۱).امام صادق (ع) می‌فرمایند: تعبیرهای گندم عبارتند از: ۱– برکنار شدن و عزل شدن ۲– تصرف ۳– غربتی

گندم

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم