آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

گنجشک

0

گنجشک

حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: تعبیر خواب گنجشک، مردی با قدر و جاه می‌باشد (البته اگرعفیف و پاکدامن هستی)، ولی ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب گنجشک، کودک کوچک و خردسال می‌باشد و هر خوب و بدی که در گنجشک ببینی به کودک خردسال برمی‌گردد، ابراهیم کرمانی نیز می‌گوید: تعبیر گنجشک، چنانچه یک عدد باشد، فرزند است. 

بعضی از تعبیرگران می‌گویند: تعبیر خواب بدست آوردن گنجشک، فرزند یا «غلام»می‌باشد،‌‌‌‌‌ بعضی از تعبیرگران گفته‌اند: تعبیرش این است که اگر فقیر هستی شش “دِرهم”، ولی اگر ثروتمند باشی، شش هزار درهم به دست می‌آوری (تعبیرهای مختلف).ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی گنجشک‌های زیادی به دست آورده‌ای، تعبیرش این است که بر گروهی بزرگی و سروری می‌کنی و مال و اموال زیادی به دست می‌آوری. ابراهیم کرمانی نیز می‌گوید: اگر ببینی گنجشک‌های زیادی به تو بخشیده‌اند، یـعـنـی به اندازه آن‌ها مال و اموال به دست می‌آوری.حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: اگر عفیف و پاکدامن نباشی و در خواب ببینی که گنجشکی را با دام و تله گرفته‌ای، یـعـنـی به شخصی حقیر و بی‌قدر و منزلت نیرنگ می‌زنی و بر او غلبه می‌کنی.اگر ببینی گنجشک را از لانه‌اش بیرون آورده‌ای، یـعـنـی دچار رنج و ملامت و  سرزنش می‌شوی.ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی گنجشک قرمزی را شکار کرده‌ای، یـعـنـی با زن زیبایی ازدواج می‌کنی یا «کنیزک» زیبایی به دست می‌آوری. اگر ببینی گنجشک زردی به دست آورده‌ای، یـعـنـی با زنی که مثل آدم‌های مریض می‌باشد و رنگ پریده و زرد است ازدواج می‌کنی. اگر ببینی گنجشک کوری به دست آورده‌ای، یـعـنـی با مردی بدکردار و هوسران دوست می‌شوی .اگر ببینی جوجه‌های گنجشک را شکار می‌کنی و گردن آن‌ها را هم شکسته و در کیسه می‌اندازی، یـعـنـی معلم کودکان می‌شوی و آن‌ها را به شدت کتک می‌زنی و مجروح می‌سازی. اگر ببینی جوجه‌های گنجشک را از لانه بیرون آورده‌ای، یـعـنـی از حلال و حرام فرزندانی خواهی داشت. 

ابراهیم کرمانی می‌گوید: تعبیر خواب تخم گنجشک، خیر و خرمی می‌باشد.

حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: اگر در خواب ببینی گوشت گنجشک ماده‌ای خورده‌ای، تعبیرش این است که به اندازه که خورده‌ای از مال و اموال زنی به تو خواهد رسید. ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی گوشت گنجشک می‌خوری، یـعـنـی از مال و اموال فرزند مصرف می‌کنی.اگر ببینی گنجشک را در دهان خودت گذاشتی و قورت دادی، یـعـنـی صاحب فرزندی می‌شوی.

ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر در خواب ببینی گنجشک را کشته‌ای یا اینکه در دست تو مرده است، تعبیرش این است که دچار ضرر و زیانی می‌شوی و فرزندت از دنیا می‌رود (دفع بلا و گرفتاری).

ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر در خواب ببینی گنجشک بانگ و فریاد و آواز می‌کند، تعبیرش این است که خبر خوبی میشنوی، ابن سیرین می‌گوید: تعبیر شنیدن آواز گنجشک این است که سخن‌های شگفت انگیزی میشنوی و دچار حیرت خواهی شد، ‌‌‌‌‌ ولی بعضی از تعبیرگران گفته‌اند: تعبیر آواز گنجشک‌ها تسبیح و ستایش خداوند می‌باشد. ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی گنجشک‌های زیادی بانگ و فریاد و آواز می‌کنند، یـعـنـی با مردی که اهل دعوا و ستیزه و آشوب است سر و کار پیدا می‌کنی.

امام صادق (ع) می‌فرمایند: تعبیرهای گنجشک عبارتند از: ۱«پادشاه» ۲– حاکم و والی ۳– مردی با قدر و ارزش زیاد ۴«غلام» زیبا ۵– قاضی ۶– بازرگان ۷– مرد راهزن ۸– مردی اهل خصومت و دشمنی ۹– مردی که نسبت به آمیزش کردن حریص می‌باشد

گنجشک

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم