آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

گنبد

0

گنبد

ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب گنبد، زن می‌باشد.اگر در خواب گنبد تمیزی ببینی، یـعـنـی با زن زیبایی ازدواج می‌کنی .اسماعیل بن اشعث می‌گوید: اگر ببینی گنبد یا مناره در آتش بزرگی سوخته است، یـعـنـی «پادشاه» آنجا به هلاکت می‌رسد.جابر مغربی می‌گوید: تعبیرهای گنبد عبارتند از: ۱– زن ۲– بزرگی ۳– منفعت ۴– عزت و جاه

گنبد

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم