آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

گناه

0

گناه

ابراهیم کرمانی می‌گوید: تعبیر خواب انجام گناه، مصیبت می‌باشد بنابراین باید توبه کنی.ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی گناه می‌کنی، ولی نمی‌دانی که چه گناهی است، یـعـنـی گرفتار فتنه می‌شوی.جابر مغربی می‌گوید: تعبیر خواب شرم و خجالت از انجام گناه و فساد در دین این است که ایمان تو ناقص می‌باشد، ولی شرم از انجام کار خوب و درست و ثواب، تعبیرش این است که ایمان تو قوی است [دقت کن که می‌گوید “شرم” از گناه و یا ثواب… ولی اگر حالت شرم نداشتی دلیل نمی‌شود برعکس این موارد درست باشند، یعنی این اشتباه است که فکر کنی اگر در انجام ثواب خجالت زده نباشی تعبیرش این است که ایمان تو ضعیف می‌باشد و…].ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی به خاطر گناهی که مرتکب شده‌ای گریه می‌کنی، تعبیرش این است که خداوند از روی فضل و رحمت خودش گناهان تو را می‌بخشد.

گناه

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم