آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

گل نرگس

0

گل نرگس

حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: تعبیر خواب نرگس، مردی لطیف می‌باشد.اگر زنی در خواب ببیند که نرگس تازه دارد، تعبیرش این است که صاحب فرزندی دختر و زیبا می‌شود، ولی اگر شوهر ندارد، یـعـنـی ازدواج می‌کند .اگر در خواب ببینی نرگس را از زمین کنده‌ای، تعبیرش این است که زن خود را طلاق می‌دهی یا اینکه فرزندت از دنیا می‌رود.اگر زنی در خواب ببیند که به شوهرش گل نرگس داده است، یـعـنـی از شوهر جدا می‌شود.ابن سیرین می‌گوید: تعبیر روغن نرگس، سود و منفعت از طرف مرد روستائی می‌باشد.امام صادق (ع) می‌فرمایند: تعبیرهای نرگس عبارتند از: ۱– مردی لطیف ۲– فرزند ۳– دوستی ثابت قدم

گل نرگس

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم