آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

گل سوسن

0

گل سوسن

ابن سیرین می‌گوید: اگر در بیداری فصل سوسن باشد تعبیر آن در خواب این است که چیزی به تو می‌رسد یا اینکه صاحب فرزند خواهی شد (البته اگر بروی بوته باشد)، ‌‌‌‌‌ولی اگر سوسن را از شاخۀ بوته جدا ببینی، یـعـنـی دچار غم و اندوه می‌شوی(دفع بلا و گرفتاری).جابر مغربی می‌گوید: تعبیر خواب بوتۀ سوسن، «کنیزک» بدرفتار و بداخلاق می‌باشد.ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر در خواب ببینی کسی یک دست گل سوسن به تو داده است، تعبیرش این است که بین شما بگومگو و بحث و جدل بوجود می‌آید. ابن سیرین می‌گوید: اگر زنی در خواب ببیند که گل سوسن چیده و آن را به شوهرش داده است، یـعـنـی شوهرش او را طلاق می‌دهد، و اگر ببیند به «غلام» خودش داده است، یـعـنـی غلامش فرار می‌کند.

گل سوسن

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم