آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

گل تاج خروس

0

گل تاج خروس

ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب گل تاج خروس، شادی و خوشحالی است، ولی تعبیر آن از جهت دین و ایمان بد می‌باشد. ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر در بیداری فصل تاج خروس باشد تعبیر آن در خواب، بزرگی و ریاست و سروری می‌باشد و ‌‌‌‌‌ بعضی از تعبیرگران گفته‌اند: تعبیرش زنی بازرگان ثروتمند است که شاد و زیبا می‌باشد .ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی تاج خروس به دست آورده‌ای یا کسی به تو داده است، تعبیرش این است که شاد و بانشاط می‌شوی .اگر ببینی به کسی تاج خروس می‌دهی، یـعـنـی باعث شادی و خرمی آن شخص می‌شوی.ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی تاج خروس در مکان تو درآمده است، یـعـنـی با فرد بازرگانی دوست و همنشین خواهی شد و اگر ببینی آن را از زمین کنده‌ای، یـعـنـی ارتباط و مصاحبت خود را با مردی قطع می‌کنی.

گل تاج خروس

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم