آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

گل بنفشه

0

گل بنفشه

ابن سیرین می‌گوید: اگر در بیداری فصل بنفشه باشد تعبیر آن در خواب این است که چیزی از زن یا «کنیزی» به تو می‌رسد یا اینکه صاحب فرزندی می‌شوی. اگر بنفشه را جدا از بوته‌اش ببینی، تعبیرش این است که دچار غم و اندوه خواهی شد (دفع بلا و گرفتاری). جابر مغربی می‌گوید: تعبیر دیدن بوتۀ بنفشه، کنیز بدخو و ناسازگار می‌باشد.ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب روغن بنفشه، سود و منفعت از طرف شخصی زمیندار و صاحب و ملک و املاک است. اگر ببینی در داخل شیشه روغن بنفشه می‌باشد، یـعـنـی با زن ثروتمند و دینداری ازدواج می‌کنی.ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر زنی در خواب ببیند بنفشه چیده و به شوهر خودش داده است، یـعـنـی شوهرش او را طلاق می‌دهد. اگر ببینی کسی یک دسته گل بنفشه به تو می‌دهد، یـعـنـی از یکدیگر جدا می‌شوید.

گل بنفشه

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم