آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

گلیم

0

گلیم

ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب گلیم، شخصی دیندار و بزرگ می‌باشد. 

گلیم سبز: جابر مغربی می‌گوید: اگر در خواب گلیم سبز ببینی، تعبیرش زنی باحجاب است.

گلیم قرمز: اگر در خواب گلیم قرمز ببینی، تعبیرش زنی خوش‌گذران می‌باشد.

گلیم زرد: اگر در خواب گلیم زرد ببینی، تعبیرش زنی است که شبیه آدم‌های مریض می‌باشد.

گلیم سیاه: اگر گلیم سیاه ببینی، تعبیرش زنی عالم و دانشمند است.

ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر مردی در خواب ببیند گلیم به دست آورده، یـعـنـی با زنی ثروتمند ازدواج می‌کند، و اگر این خواب را زنی ببیند تعبیرش این است که ازدواج می‌کند.جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی گلیم خود را از دست داده‌ای، یـعـنـی از زنت جدا می‌شوی.امام صادق (ع) می‌فرمایند: تعبیرهای گلیم عبارتند از: ۱– رئیس ۲– بزرگی و سروری ۳– زنی ثروتمند ۴«کنیزک» ۵– سود و منفعت

گلیم

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم