آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

گلنار

0

گلنار

ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب گلنار، عروسی و سود و منفعت می‌باشد .حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: تعبیر دیدن درخت گلنار، مرد شریف و بخشنده و جوانمرد می‌باشد، ‌‌‌‌‌ بعضی از تعبیرگران نیز گفته‌اند: تعبیرش مال و فرزند است.ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی گلنار از درخت جدا شد تعبیرش این است که از عروس یا«کنیزک» جدا می‌شوی.

گلنار

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم