آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

گرگ

0

گرگ

ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی گرگ تو را دریده است، تعبیرش این است که زن خود را طلاق می‌دهی.اگر در خواب ببینی گرگ را کشته‌ای و از گوشت آن می‌خوری، تعبیرش این است که به اندازه‌ای که خورده‌ای به تو ارث و میراث می‌رسد.جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی شیرِ گرگ می‌خوری، یـعـنـی زنت به تو خیانت می‌کند.ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی گرگ زوزه می‌کشد و بانگ و فریاد می‌کند، تعبیرش این است که دشمن را شکست می‌دهی.ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی مثل گرگ دم داشته‌ای، یـعـنـی مال و اموال حرام به دست می‌آوری و مردم تو را سرزنش می‌کنند .امام صادق (ع) می‌فرمایند: تعبیرهای گرگ عبارتند از: ۱– زن ۲«کنیزک» ۳– خدمتکار

گرگ

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code

متن دوم