آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

گرفتن آفتاب

0

گرفتن آفتاب

حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: اگر در خواب ببینی آفتاب را از آسمان گرفتی یا آن را تصرف کردی و صاحب آن شده‌ای، تعبیرش این است که مقام و بزرگی و پادشاهی به دست می‌آوری یا دوست و نزدیک پادشاه خواهی شد .اگر ببینی آفتابی را که نور و روشنایی ندارد و تیره و تار هم نمی‌باشد را به دست آورده‌ای(منتها نه از آسمان)، یـعـنـی از غم و اندوه نجات پیدا می‌کنی.جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی آفتاب یا ماه و یا همۀ ستاره‌ها در یک جا جمع شده‌اند و تو هم همۀ آن‌ها و همچنین نورشان را گرفته‌ای، یـعـنـی پادشاه کل جهان می‌شوی و همه پادشاهان جهان فرمانبردار و مطیع تو خواهند شد.اگر آفتاب و ماه و ستاره‌ها را که تیره و سیاه می‌باشند را گرفته‌ای، یـعـنـی هلاک و نابود می‌شوی (مخصوصاً اگر انسان ظالم و ستمگری هستی).

گرفتن آفتاب

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم