آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

گرسنگی

0

گرسنگی

ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر در خواب ببینی گرسنه و ضعیف هستی، تعبیرش این است که گناه و معصیت انجام می‌دهی. جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی گرسنه هستی، تعبیرش مصیبت می‌باشد. ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی گرسنه هستی و چیزی نداری بخوری، تعبیرش حرص و طمع می‌باشد .امام صادق (ع) می‌فرمایند: تعبیرهای گرسنگی عبارتند از: ۱– تنگدستی و تنگنا ۲– حرص و آز و ولع ۳– گناه ۴– طمع داشتن به مردم

گرسنگی

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم