آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

گردو

0

گردو

ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب گردو، مال و اموالی است که با سختی به دست می‌آید (دفع بلا و گرفتاری).جابر مغربی می‌گوید: اگر در خواب ببینی گردو داری، تعبیرش این است که از مردی خسیس سود و منفعت به دست می‌آوری، ولی اگر ببینی تعداد فراوانی گردو داری، تعبیرش خصومت و دشمنی می‌باشد.ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی گردو بازی می‌کنی، یـعـنـی با کسی دشمنی و خصومت می‌کنی.جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی از مغز گردو روغن می‌گیری، یـعـنـی از شخص خسیسی مال و اموال به دست می‌آوری.حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: تعبیر درخت گردو مرد «عجمی» است که نسبت به اهل و عیال و زن و فرزند خودش بخشنده و سخاوتمند می‌باشد. اگر ببینی روی درخت گردو رفته‌ای، یـعـنـی با مرد بزرگ و سرشناس عجمی رابطه برقرار می‌کنی.

گردو

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم