آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

گردن – ضعف و آسیب و… گردن

0

ضعف و آسیب و… گردن

ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر در خواب ببینی گردن تو کوتاه می‌باشد، تعبیرش این است که امانت را به جا می‌آوری و ادای امانت می‌کنی.حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: اگر ببینی گردن تو ضعیف می‌باشد، یـعـنـی قوت و نیروی تو کم می‌شود و امانت‌دار نمی‌شوی و دین و ایمان تو دچار انحراف خواهد شد، ابن سیرین می‌گوید: تعبیرش این است که امانت مردم به گردن تو خواهد بود.اگر ببینی “گردن‌درد” گرفته‌ای، یـعـنـی امانتی را به گردن می‌گیری، ولی امانت‌داری نمی‌کنی .جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی گردنت شکسته است، یـعـنـی به خواسته‌ات می‌رسی ولی در دینداری و ایمان تو اشکال و خلل بوجود می‌آید.اگر ببینی گردن تو کج شده است، یـعـنـی خیانت در امانت می‌کنی. 

ضعف و آسیب و… گردن

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم