آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

گردن – ضربه پس‌گردنی

0

ضربه پس‌گردنی

ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی کسی به تو طوری ضربۀ “پس گردنی” زده است که جای آن ورم نموده، تعبیرش این است که از آن شخص به تو سود و منفعت می‌رسد.ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی طوری به تو “پس گردنی” زده‌اند که از آن خون جاری شده است، یـعـنـی با کسی دشمنی و خصومت می‌کنی و در اثر آن دچار ضرر و زیان می‌شوی(دفع بلا و گرفتاری).

ضربه پس‌گردنی

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم