آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

گردن – دست در گردن

0

دست در گردن

اسماعیل بن اشعث می‌گوید: اگر در خواب ببینی دست خودت را گردن کسی انداخته بودی و نمی‌دانستی که آن شخص زنده است یا مرده، تعبیرش این است که عمر طولانی به دست می‌آوری .جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی دست خودت را دور گردنت حلقه کرده‌ای و پیچیده‌ای و بر آن چنبره زده‌ای، یـعـنـی عمل نیک انجام می‌دهی و نماز و طاعت و حج و جهاد را به جا می‌آوری و خیرات می‌کنی.

دست در گردن

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم