آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

گربه – بیرون آمدن گربه از عورت

0

بیرون آمدن گربه از عورت

ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی از «آلت مردی» تو گربه‌ای بیرون آمده است، تعبیرش این است که صاحب فرزندی دزد و راهزن می‌شوی.جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی از «فرج» تو گربه‌ای بیرون آمده است، یـعـنـی صاحب فرزندی دزد می‌شوی.

ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر در خواب ببینی گوشت گربه می‌خوری، تعبیرش این است که از طریق مسافرت دوری، مال و اموال به دست می‌آوری.اگر ببینی لباسی از پوست گربه پوشیده‌ای، یـعـنـی با زنی زیبا ولی دزد و ناامانتدار ازدواج می‌کنی .اگر ببینی گربه بانگ و فریاد می‌کند، تعبیرش این است که احتمال دارد مورد سرقت دزد قرار بگیری.امام صادق (ع) می‌فرمایند: تعبیرهای گربه عبارتند از: ۱– دزد ۲– غماز و طعنه زننده و عیب‌جو ۳– بیماری ۴– زنی مهربان و دلسوز ۵– جنگ و دشمنی

بیرون آمدن گربه از عورت

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم