آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

گاو – گوشت گاو

0

گوشت گاو

ابن سیرین می‌گوید: تعبیر دیدن گوشت گاو ماده، مال و اموال می‌باشد.ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی گوشت گاو یا گاومیش می‌خوری، تعبیرش سود و منفعت می‌باشد .اگر ببینی کباب و بریان گوشت گاو خورده‌ای، یـعـنـی از ترس و بیم در امان می‌مانی، ابن سیرین می‌گوید: تعبیرش این است که از «پادشاه» به تو سود و منفعت می‌رسد.اگر ببینی قلیه‌ای از گوشت گاو پروار و چاق می‌خوری، یـعـنـی در آن سال از ترس و دلهره ایمنی پیدا می‌کنی.جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی گاو نری از گاوهای کاری را کشته و گوشت آن را هم قسمت نموده‌اند، یـعـنـی شخص بزرگی را در آنجا کشته و مال و اموال او را هم می‌برند.ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی گوشت گاو نر داشته و آن را فروخته‌ای، تعبیرش خرید و فروش می‌باشد.

گوشت گاو

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم