آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

گاو وحشی

0

گاو وحشی

(این را بدان که اگر روش تعبیر را ندانی و تعبیرهایی که گفته شده است را بخوانی، به انحراف رفته ای).ابراهیم کرمانی می‌گوید: تعبیر گاو وحشی، مردی ثروتمند می‌باشد.اگر در خواب ببینی گوسالۀ گاو وحشی را گرفته‌ای، تعبیرش این است که صاحب فرزندی می‌شوی. اگر ببینی گاو وحشی شکار کرده‌ای یا کسی آن را به تو داده است، یـعـنـی به اندازه آن مال و اموال به دست می‌آوری .اگر ببینی گوشت گاو وحشی می‌خوری، یـعـنـی قوت و بهره‌مندی به دست می‌آوری.

گاو وحشی

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم