آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

گاو – لگد و درگیری و… با گاو

0

لگد و درگیری و… با گاو

جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی با گاوهای نر جنگ می‌کنی، یـعـنـی با شخص بزرگی دشمنی و خصومت می‌کنی.ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی گاو نر با کله تو را زده و انداخته است، یـعـنـی چنانچه مشغول کاری هستی، از آن کار برکنار می‌شوی، یا اگر بازرگان هستی دچار ضرر و زیان و کاهش مالی می‌شوی، یا چنانچه «پادشاه» هستی، پادشاهی و سلطنت خود را از دست می‌دهی(دفع بلا و گرفتاری).ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی گاوی به تو لگد زده است، یـعـنـی دچار ضرر و زیان می‌شوی.اگر ببینی گاوی تو را گاز گرفته است، یـعـنـی در آن سال دچار زحمت و مشقت می‌شوی.اگر ببینی با گاو ماده‌ای جنگ کردی و آن را زخمی نمودی، یـعـنـی به زن خودت خیانت می‌کنی. 

لگد و درگیری و… با گاو

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم